Meny

Meny

Centrum, kv. Apollo 5

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1440 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2018-03-05 i beslut §130 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för att bygga på med 3 våningar på en del av kv. Apollo 5 samt täppa till mellanrummet som finns inom kvarterets byggnader. Användningen föreslås vara antingen bostäder eller kontor.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att generellt är det positivt med förtätning inom stadskärnan. Området är beläget i den äldre delen av stadskärnan med ett exponerat läge mot Yxhammarsgatan därför är det av en stor vikt att noggrant studera vilken typ av volym passar in. På grund av de kulturhistoriska värden som finns på platsen idag är det också viktigt att fasadmaterialet väljs med omsorg.

Planen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2019PDF.

För mer information

Planarkitekt Zilka Cosic, tfn. 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 10.50

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-06] Centrum, kv. Apollo 5

g q n C