Meny

Meny

Dalsjöfors, Skänstad 7:63

Detaljplan | Diarienummer: BN 2014-253 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

En ansökan om planbesked för rubricerard fastighet har lämnats till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Sökanden vill bygga om sitt gårdshus till lägenheter, vilket inte är möjligt då marken är prickad (får ej byggas) i gällande detaljplan.

Kommunstyrelsen ställer sig positiva till förslaget och beslutade 2014-11-10 i beslut §489 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplan. Förslaget innebär fler lägenheter i ett kollektivtrafiknära läge i Dalsjöfors.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-01-22 i beslut § SBN 2015-11att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan samt att meddela sökande om positiv planbesked.

Planen finns med i gällande verksamhetsplan 2018 under detaljplaner och planprogram som ska prioriteras 2018.

Planändringen sker i samband med detaljplanen för Dalsjöfors, Gårda 8:1 (https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendedetaljplanearbete/planuppdrag/dalsjoforsgarda81.5.560f4754158d3176d4050583.htmllänk till annan webbplats).

För mer information

Plankonsult Petter Frid, tel: 0733-72 50 72, e-post: petter.frid@krook.tjader.se
Planarkitekt Zilka Cosic, tel: 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2018-11-05 14.09

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Dalsjöfors, Skänstad 7:63

g q n C