Meny

Meny

Fristad, ändring genom tillägg av detaljplaner för Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och Byggnadsplan för Kvarbo 2:1

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1251 | Huvudsaklig användning: VA-sanering | Aktuell status i planarbetet: Antagande

Syftet med aktuell ändring är att utöka befintliga byggrätter, för att göra det möjligt att bygga för åretruntboende i samband med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA-sanering) till Kvarbo Sommarstad.

Ändringen omfattar byggnadsplanerna P454 från 1958 respektive P491 från 1961. Planområdet är beläget vid Kvarbo, cirka 3 kilometer väster om Fristad, mellan sjön Ärtingen och riksväg 42. Ärtingen är kommunens reservvattentäkt och befintligt fritidshusområde behöver VA-saneras. Nya ledningar för vatten och avlopp anläggs mellan planområdet och Fristad. Alla befintliga hus får byggrätter för åretruntstandard i och med föreslagen ändring. Planändringen avviker inte från översiktsplanen.

Under 2004 påbörjade Miljöförvaltningen en inventering av enskilda avlopp i Borås Stad. Miljöförvaltningen kom fram till att det var nödvändigt att VA-sanera området för Kvarbo-Hästhagen. Kommunen tog bland annat fram ett planprogram för området samt tankar for hur VA-saneringen av området skulle finansieras. I samband med att området VA-sanerades ville kommunen även fastighetsägarna möjlighet att bygga större hus för att underlätta permanentboende.

Kommunstyrelsen gav 2007 i beslut §492 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag till dåvarande byggnadsnämnden att påbörja detaljplanearbete för Hästhagen - Kvarbo i syfte att underlätta åretruntboende i området.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetade fram planhandlingar som skickades på samråd från den 1 april till den 2 maj 2011. I samrådsförslaget fanns en stor del föreslagen ny bebyggelse för att kunna ha fler hushåll att dela kostnaderna på. Under samrådet framkom att planförslaget inte var tillräckligt förankrat inom kommunens egen organisation samt att genomförandefrågorna inte var belysta på ett tillfredställande sätt. Arbetet avstannade därefter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen hade tidigare plankostnadsavtal med tre fastighetsägare i området. Detta avtal har sagts upp och fastighetsägarna har fått tid på sig att hitta nya exploatörer för området. Eftersom arbetet med VA-saneringen behöver gå vidare fortgår projektet utan någon ny exploatering. Om någon fastighetsägare i området vill få ny bebyggelse i området prövad anser Samhällsbyggnadsförvaltningen att detta ska ske via bygglov för enstaka hus eller att fastighetsägarna ska ansöka om planbesked. Om planbesked inkommer bör det göras en ny prövning om lämpligheten och exploateringen bör göras i en annan plan för att lätt hålla isär prioriteringar och kostnader.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF.  Samrådstiden pågick från den 14 mars - 13 april 2018. Granskningstiden pågick från den 10 oktober - 7 november 2018

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden i beslut §23 2019-01-24 och anslogs 2019-01-31. Om detaljplanen inte överklagas inom 3 veckor från att den anslogs får den laga kraft.

För mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, 033-35 85 07, jonatan.westlin@boras.se

För information om VA-sanering:

VA-säljare Jonas Lindberg, 0729-76 61 06, jonas.lindberg@borasem.se

Handlingar

Utredningar


Karta över området

Senast ändrad: 2019-02-01 13.38

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Fristad, ändring genom tillägg av detaljplaner för Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och Byggnadsplan för Kvarbo 2:1

g q n C