Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Frufällan, Längjum 4:17, Kapellvägen

Detaljplan | Diarienummer: BN2017-652 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2018-10-01 i beslut § 432 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplan och tillåta bostäder på Längjum 4:17. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring. Fastighetsägaren vill bygga radhus i två våningar, totalt 8 bostäder.

För området gäller idag detaljplan P788, som fick laga kraft 1985. Gällande detaljplan säger bostäder, men större delen av fastigheten är prickmark då det finns ledningar under marken.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-12-13 i beslut § 314 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan samt att meddela sökanden om positivt planbesked och att planarbetet kommer starta tidigast 2020. Detta tar Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2019. Innan planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att området ligger centralt i Frufällan med god tillgång till service och överensstämmer med översiktsplanens intentioner om förtätning och komplettering av bebyggelse i en befintlig ort. Det finns en del ledningar på fastigheten som kommer behöva flyttas vid byggnation. Flytten ska bekostas av exploatören. Närheten till järnvägen och riksväg 42 gör att utredningar gällande buller kommer krävas. Det är också viktigt att förslaget utformas med hänsyn till risker från farligt gods.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Planarkitekt Agnes Sandstedt, tfn: 033-35 85 09, e-post: agnes.sandstedt@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 11.00

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-21] Frufällan, Längjum 4:17, Kapellvägen

g q n C