Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Frufällan, Sölebo 1:44

Detaljplan | Diarienummer: BN 2016-202 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-05 i beslut §449 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplan.

Begäran grundar sig på att sökanden kommit in med en ansökan om att upphäva detaljplanen för denna fastighet. Den är idag planlagd som parkområde men har inte tagits i anspråk som en sådan. Fastigheten används överhuvudtaget inte som park. 

Att upphäva del av detaljplanen med syfte att bygga på mark som är planlagt som allmänt ändamål, Park strider mot PBL. Motiv saknas för att upphäva detaljplan. Kommunstyrelsen är positiv till att pröva en detaljplaneändring för att tillåta byggnation av bostadshus på Sölebo 1:44. Det finns fler frågor om dagvattenhantering, strandskydd, geoteknik, hälsa och säkerhet, tillfart, tillgänglighet och fastighetsrättsliga frågor som behöver hanteras i en detaljplaneändring.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-22 §296 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked samt att planavtal ska upprättas.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att platsens förutsättningar innebär genomtänkta lösningar.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 11.01

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Frufällan, Sölebo 1:44

g q n C