Meny

Meny

Göta, Bockasjö 1, NetOnNet

Detaljplan | Diarienummer: 2011-795 | Huvudsaklig användning: Handel | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför antagande

Detaljplanehandlingar upprättade 31 maj 2013 har varit ute för granskning. Planområdet omfattar fastigheten Bockasjö 1, belägen söder om riksväg 40 inom stadsdelen Göta, i sydvästra Borås. Planområdet gränsar i öster till Kust-till-kustbanan, i norr och väster till Viskadalsbanan. Syftet med detaljplanen är att för fastigheten ändra tillåten markanvändning som idag är A - allmänt ändamål. Nya användningar ska ge möjlighet för den verksamhet som bedrivs idag att söka permanent bygglov.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.

Granskningstiden pågick den 8 juli - den 5 september 2013.

Arbetet är pausat och detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Handlingar

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 11.02

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Göta, Bockasjö 1, NetOnNet

g q n C