Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Hestra, Torpa-Hestra 4:4

Detaljplan | Diarienummer: BN 2014-1269 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare skyddat byggnadsverk uppföra två nya flerbostadshus. Avsikten är att skapa en bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till landskap och kulturvärden inom gamla Hestra by. Detaljplanen syftar även till att bevara och skydda befintliga naturvärden. Detta säkerställs genom att kommunen förvärvar en del av fastighet Torpa-Hestra 4:4 för en eventuell framtida stadsdelspark inom Hestra Parkstad. Denna del kommer att tas i anspråk som allmän plats och lösas in av kommunen. Planen skall tydliggöra fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplan.

En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Detaljplanens genomförande innebär en god hushållning av mark, vatten och andra resurser som exempelvis infrastruktur. Planen genererar inte heller någon större mängd trafik, luftförorening eller andra risker. Inga miljökvalitetsnormer påverkas negativt. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

Samrådet pågick den 10 maj - den 14 juni 2019

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Plankonsult Karin Dahlin, tfn. 072-142 42 28, e-post: karin.dahlin@boras.se
Plan- och landskapsarkitekt Johan Ekeblom, tfn. 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning Torpa Hestra 4.4.pdf 21 MB 2019-05-09 07.33
Plankarta Torpa Hestra 4.4.pdf 521.7 kB 2019-05-09 07.33

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Natur- och landskapsinventering Hestra, Borås.pdf 25.3 MB 2019-05-09 12.11
Naturvärdesinventering kring Hestra by, Borås 2017-10-31.pdf 5.3 MB 2019-05-09 12.11
PM 10153603, Kv. Kantaten, Trafikbullerberäknin.pdf 21.1 kB 2019-05-09 12.11
Riskutredning Hestra 6, Borås Stad.pdf 2.1 MB 2019-05-09 12.11
Tekniskt PM Geoteknik för detaljplan.pdf 968 kB 2019-05-09 12.11
Trafikanalys för nya bostäder i Hestra.pdf 1.2 MB 2019-05-09 12.11


Karta över området

Senast ändrad: 2019-06-17 11.13

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Hestra, Torpa-Hestra 4:4

g q n C