Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Hulta, Femman 43

Detaljplan | Diarienummer: 2015-2208 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen uppmanade 2016-03-21 § 139 Samhällsbyggnadsnämnden att studera möjligheten att planlägga bostäder i form av högre flerbostadshus på fastigheten Femman 43. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren har ansökt om ändring av planen för att uppföra flerbostadshus eller villor på fastigheten.

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2016-04-21 § 107 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Gällande plan P698, 1978-10-05 anger handel för fastigheten och byggrätten är begränsad till den befintliga byggnaden.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att förslagets ändring av ändvändningsområde till bostäder är lämpligt och följer intentionerna i visionen Borås 2025, men exploateringsgraden måste studeras och förhålla sig till omkringliggande bostadsbebyggelse (1-2 våningar, villor och kedjehus). Utgångspunkt för planarbetet bör vara att undersöka möjligheten att bevara befintlig byggnad och tillåta en viss till- och ombyggnation för anpassning till bostadsändamålet, detta grundat på argument om resurshushållning och kulturhistoriska intressen.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 11.04

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Hulta, Femman 43

g q n C