Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Hulta, Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1 (Nya Hultakyrkan)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-54 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Aktuell status i planarbetet: Samråd

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av samlingslokal för religiöst ändamål. Omkring och inom planområdet är naturen klass III enligt Borås Stads grönområdesplan. Detaljplanen har avgränsats för att begränsa intrång och säkerställa bevarande av denna miljö, Holmens lund. Syftet med planen är även att fortsatt bevara viktiga naturvärden inom området som fungerar som spridningsstråk för djur och växter i stadens utemiljö. Kompensationsåtgärder ska genomföras för ianspråktagande av mark inom naturområde klass III.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

Samrådstiden pågår från den 19 september - 17 oktober 2019.

Samrådsmöte

Den 30:e september kl. 17-18:30 hålls öppet hus i Stadshuset på Kungsgatan 55. Samrådsmötet hålls på våning 7 i samhällsbyggnadsnämndens sessionssal (på grund av renovering så används ingången från norr vid statyn Folktalaren eller ingång från söder från innegården). På mötet får du träffa tjänstepersoner och politiker som informerar om detaljplanen samtidigt som du får möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i frågan. Fastighetsägare ombeds informera eventuella hyresgäster om denna information. Kontaktpersoner för samfälligheter ombeds informera övriga delägare om att det finns tillfälle att yttra sig. Den som inte yttrat sig skriftligt senast granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga.

Synpunkter till

Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 17 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN2018-054 samt din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Yttrandet önskas som digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter. Synpunkten ska även innehålla namn och adress. Det går även att skicka synpunkter med brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Plats för besök

Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, måndag-torsdag kl. 08:00-16:00 fredag kl. 08:00-15:00.

För mer information

Planarkitekt Sara Aneljung, tfn. 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se

Handlingar

Utredningar

 

Karta över området

Senast ändrad: 2019-09-18 09.22

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-02-19] Hulta, Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1 (Nya Hultakyrkan)

g q n C