Meny

Meny

Hulta, Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1 (Nya Hultakyrkan)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-54 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-18 §600 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att planlägga Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1 för bebyggelse av gudstjänst- och samlingslokal samt sporthall. I detaljplanearbetet ska även prövas om ändamål såsom vård- och omsorgsboende kan vara aktuellt.

Begäran grundar sig på att Syrisk Ortodoxa församlingen i Borås har ansökt om markanvisning för att få bygga en ny kyrka och samlingslokaler på platsen. Marken ägs idag av kommunen. I ovan nämnda beslut beslutade Kommunstyrelsen också att godkänna upprättat markanvisningsavtal.

Syrisk Ortodoxa församlingen i Borås har tidigare ansökt om planbesked för fastigheten Hultabacke 1 där de idag har sin kyrka på kommunens mark i ett arrende. I samband med planbeskedsberedningen framkom att fastigheten är för liten för att bygga en ny kyrka och att det inte heller går att utöka området på grund av höga naturvärden och topografi.

Syrisk Ortodoxa församlingen sökte sedan planbesked för aktuell fastighet Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1, men eftersom det är kommunens mark hänvisade Samhällsbyggnadsförvaltningen istället dem till att söka markanvisning. Båda ovan nämnda planbeskedsärenden är nu avslutade i och med markanvisningen och beslutet från Kommunstyrelsen.

Gällande detaljplan

För området gäller stadsplan P305, detaljplan P812 samt detaljplan P844, som vann laga kraft 1963, 1988 respektive 1990. Gällande planer anger park respektive parkering för det aktuella området

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det är ett positivt inslag med en kyrka och samlingslokaler i nära anslutning till Hulta Torg. Fler funktioner kan stärka torget som mötesplats. Hultagatan ska kunna fungera som urbant stråk och strukturen ska inbjuda till mötesplatser. Både byggnader och gatumiljön bör utformas för att gynna detta. På grund av närheten till riksväg 40 måste bl.a. buller och risker utredas för att avgöra vilka funktioner som kan finnas på platsen.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Planarkitekt Sara Aneljung, tfn. 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 11.04

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-02-19] Hulta, Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1 (Nya Hultakyrkan)

g q n C