Meny

Meny

Hulta, Klippingen 7 m.fl.

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-756 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka ansökan om planbesked i ett delegations beslut 2018-10-15 och ge Samhällsbyggnadsnämnden in uppdrag att ändra detljplan.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring av fastigheter Klippingen 7 m.fl. Exploatören har ansökt om bygglov 2017-11-09 för att bygga bostäder i fastigheterna Kronmyntet 1-4 och Klippingen 7-9 i enlighet med gällande detaljplan. Parallellt har exploatören ansökt om ändring i detaljplan med följande förslag till ändring i detaljplan:

- Överföring av ( delar av) allmän platsmark till kvartersmark;
- Upphäva utfartsförbud till Sörmarksgatan och få angöringsmöjlighet från söder;
- Justera visa marknivåer inom planområdet;
- Ändra placering av vändplats med hänsyn till trafik av sopbilar i planområdet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade 2018-10-25 i beslut § 254 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Planarkitekt Agnes Sandstedt, tfn: 033-35 85 09, e-post: agnes.sandstedt@boras.se
Plankonsult Karin Dahlin, tfn. 072-142 42 28, e-post: karin.dahlin@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 13.12

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-11-21] Hulta, Klippingen 7 m.fl.

g q n C