Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Hulta, Klippingen 7 m.fl.

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-756 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Samråd

Denna detaljplan är en ändring av detaljplan P1106. Ändringen syftar till att överföra delar av allmän platsmark till kvartersmark, att upphäva utfartsförbud till Sörmarksgatan och få angöringsmöjlighet från söder, att justera marknivåer inom planområdet samt att ändra placering av vändplats med hänsyn till trafik och sopbilar i planområdet.

Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka ansökan om planbesked i ett delegationsbeslut 2018-10-15 och ge Samhällsbyggnadsnämnden in uppdrag att ändra detljplan.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring av fastigheter Klippingen 7 m.fl. Exploatören har ansökt om bygglov 2017-11-09 för att bygga bostäder i fastigheterna Kronmyntet 1-4 och Klippingen 7-9 i enlighet med gällande detaljplan. Parallellt har exploatören ansökt om ändring i detaljplan med följande förslag till ändring i detaljplan:

- Överföring av (delar av) allmän platsmark till kvartersmark;
- Upphäva utfartsförbud till Sörmarksgatan och få angöringsmöjlighet från söder;
- Justera visa marknivåer inom planområdet;
- Ändra placering av vändplats med hänsyn till trafik av sopbilar i planområdet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade 2018-10-25 i beslut § 254 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågår från den 4 oktober - den 25 oktober 2019.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 25 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN2018-756 samt din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Yttrandet önskas som digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter. Synpunkten ska även innehålla namn och adress. Det går även att skicka synpunkter med brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Planarkitekt Anton Ehrendahl, tfn 033-35 84 49, e-post: anton.ehrendahl@boras.se
Planarkitekt Agnes Sandstedt, tfn: 033-35 85 09, e-post: agnes.sandstedt@boras.se

Handlingar

Underlag

 

Karta över området

Senast ändrad: 2019-10-15 09.57

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-11-21] Hulta, Klippingen 7 m.fl.

g q n C