Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Hulta, Klippingen 7 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-756 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Överklagan/Överprövning

Denna detaljplan är en ändring av detaljplan P1106. Ändringen syftar till att överföra delar av allmän platsmark till kvartersmark, att upphäva utfartsförbud till Sörmarksgatan och få angöringsmöjlighet från söder, att justera marknivåer inom planområdet samt att ändra placering av vändplats med hänsyn till trafik och sopbilar i planområdet.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Planarbetet pågår ändå eftersom den omfattar en mindre ändring.

Granskningstiden pågick från den 6 december 2019 - 8 januari 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2020-01-30 i beslut § SBN 2020-000005. Antagandebeslutet har anslagits den 5 februari.

Planen är överklagad och handlingar är skickade till Mark- och miljödomstolen för att pröva överklagandet.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Anton Ehrendahl, tfn 033-35 84 49, e-post: anton.ehrendahl@boras.se
Samordnare planenheten, Paulina Bredberg , tfn: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se

Beslut

Handlingar

Underlag

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Hulta.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-05-06 17.05

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-11-21] Hulta, Klippingen 7 med flera

g q n C