Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Källbäcksryd, Källbäcksryd 1:367 (Kyrkvägen)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2016-621 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade via delegationsbeslut 2016-08-17 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplan. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring. Fastighetsägare önskar att riva nuvarande byggnader och bygga två trevåningshus på fastigheten med 12 hyresrätter.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-22 §295 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked samt att planavtal ska upprättas.

Gällande detaljplan tillåter bostäder med villabebyggelse, men har använts för växthus. I dagsläget står befintlig bebyggelse tom.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiva till att upprätta en ny detaljplan för Källbäcksryd 1:367. Förslaget gör det möjligt att istället för befintlig handelsträdgård uppföra bostäder som förtätar staden. Positivt är även att förslaget är en småskalig förtätning som passar bra in i området. På grund av att området tidigare använts till handelsträdgård behövs en markmiljöutredning göras i planarbetet.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 11.12

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Källbäcksryd, Källbäcksryd 1:367 (Kyrkvägen)

g q n C