Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Lundaskog, Viared 7:3

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-658 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Aktuell status i planarbetet: Samråd

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-17 i beslut §413 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för en ny mottagningstation.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren kom in med en ansökan som avser avstyckning av 9 tomter för villabebyggelse, hantverkslokaler samt en tomt för Borås Elnäts utbyggnad. En egen ansökan från Borås Elnät har inkommit som endast avser den nya mottagningsstationen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade 2018-10-25 i beslut § 252 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för ej störande verksamhet inklusive en ny mottagningsstation och att meddela sökanden om positivt planbesked. Bostadsbebyggelse är däremot inte aktuellt på platsen.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

Samråd

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd.

Samrådstiden pågår 25 oktober– 3 december 2019.

Syfte och område

Planområdet ligger öster om bostadsområdet Lundaskog och väster om Industrigatan i anslutning till Ramnaslättsrondellen. Gällande detaljplan för området är ”Detaljplan för del av Ramnaslätt” som vann laga kraft 2005. Den gällande planen P1015, anger natur och transformatorstation för det aktuella planområdet.

Planens syfte är att möjliggöra för en ny mottagningsstation samt ej störande verksamheter. Syftet med planen är också att säkra naturmark runt bäcken som är utpekad i grönområdesplanen. Kompensationsåtgärder ska genomföras för ianspråktagande av mark inom naturområde med naturvärden genom förbättringsåtgärder för bäcken, som är en värdefull länk i stadens gröna infrastruktur. En ridå av grönska ska bibehållas mot bostäderna väster om planområdet.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar även tillgängliga i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 3 december via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN2018-658), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Du kan även skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Detaljplan så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Robin Enqvist, tfn: 033-35 85 34 e-post: robin.enqvist@boras.se

Handlingar

Handlingar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Lundaskog.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-11-27 10.16

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-11-21] Lundaskog, Viared 7:3

g q n C