Meny

Meny

Nedre Norrmalm, Hamstern 1

Detaljplan | Diarienummer: BN 2013-1914 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Granskning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra permanenta studentbostäder på fastigheten Hamstern 1. Idag är fastigheten planlagd för industriverksamhet men tillfälliga bygglov för studentbostä­der har getts. Fastighetsägaren vill utöka antalet studentbos­täder samt permanenta de som redan finns. Planen tillåter förutom bostäder även kontor, tillfällig vistelse (exempelvis vandrarhem) samt handel. Förslaget är förenligt med översiktsplanen.

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts enligt PBL4:34 och 6 kap MB. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av konse­kvensbeskrivningen.

Detaljplanen var tidigare på granskning under april 2019, men då planhandlingarna har ändrats på väsentliga punkten kommer detaljplanen på förnyat granskning. De synpunkter som har kommit in under första granskningen finns sammanställda i en utlåtelse, som du kan ta del av i slutet av planbeskrivningen.

Granskningstiden pågår 4 juli– 30 augusti 2019.

 

Skicka synpunkter/remissvar senast den 30 augusti via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN2013-1914), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Planarkitekt Jacob Kastrup Haagensen, tfn. 033-35 84 98, e-post: jacob.kastrup.haagensen@boras.se

Handlingar

Karta över området

Senast ändrad: 2019-06-26 08.52

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Nedre Norrmalm, Hamstern 1

g q n C