Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Norra Brämhult, Brämhult 11:1 och Brämhult 2:32 - Brämhultshöjd

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1765 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför antagande

Förändringar mellan samråd och granskning

Sammanfattning av förändringar mellan samråd och granskning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder av arkitektoniskt hög kvalitet samt utöka byggrätten för Ängsgårdens förskola inom fastigheten Brämhult 11:1 m.fl. på Brämhult. Detaljplanen möjliggör att ca 90 bostäder (utöver befintliga bostäder) kan uppföras inom planområdet i form av friliggande villor, radhus samt flerbostadshus. Planförslaget möjliggör även utvidgning av befintlig förskole­verksamhet.

Området är beläget på nordvästsluttningen mellan Kyrk­vägen och befintlig sammanhängande bostadsbebyggelse i Brämhults nordöstra delar. I mitten av planområdet ingår del av Kamgarnsgatan samt Ängsgårdens förskola.

Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i en samrådsredogörelse, som du kan ta del av i slutet av planbeskrivningen.

Granskningstiden pågår 13 september - 11 oktober 2019.

Länk till 3D-modell

Projektet går även att titta på i vår 3D modelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granskningsmöte

Vi kommer att ha ett samråds- och granskningsmöte för både detaljplanen och planprogrammet för Östra Brämhult på plats i Myråsskolan, onsdagen den 25 september kl. 18.00–20.00. Mötet inleds med en gemensam presentation, därefter fortsätter samrådsmötet som öppet hus med möjlighet att prata med kommunens representanter för olika frågor samt att se detaljplaneförslaget på 3D-skärm.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 11 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN2017-1765), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/ remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Kontaktuppgifter för mer information

Planarkitekt Agnes Sandstedt, tel: 033-35 85 09, e-post: agnes.sandstedt@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Senast ändrad: 2019-10-15 14.18

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Norra Brämhult, Brämhult 11:1 och Brämhult 2:32 - Brämhultshöjd

g q n C