Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl. - Brämhultshöjd

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1765 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Antagande

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder av arkitektoniskt hög kvalitet samt utöka byggrätten för Ängsgårdens förskola inom fastigheten Brämhult 11:1 m.fl. på Brämhult. Detaljplanen möjliggör att ca 90 bostäder (utöver befintliga bostäder) kan uppföras inom planområdet i form av friliggande villor, radhus samt flerbostadshus. Planförslaget möjliggör även utvidgning av befintlig förskole­verksamhet.

Området är beläget på nordvästsluttningen mellan Kyrk­vägen och befintlig sammanhängande bostadsbebyggelse i Brämhults nordöstra delar. I mitten av planområdet ingår del av Kamgarnsgatan samt Ängsgårdens förskola.

Granskningstiden pågick 13 september - 11 oktober 2019. Synpunkter finns sammanställda i utlåtande.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2019-12-12 § 371. Detaljplanen har överklagats och handlingarna är överlämnade till Mark- och miljödomstolen.


Kontaktuppgifter för mer information

Planarkitekt Elena Eckhardt, tel 033 -35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se

Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se


Beslut

Handlingar

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete i Brämhult.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-01-20 14.50

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl. - Brämhultshöjd

g q n C