Meny

Meny

Norra Sjöbo, Mörkhättan 11

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-463 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen tillstyrkte ansökan om planbesked i ett delegationsbeslut 2018-10-15 och gav Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med ansökan om att få tomtindelningen 1583 K­BN 351(1956) upphävd för att möjliggöra byggnation av två nya enbostadshus.
Inom fastigheten ligger ett enbostadshus som exploatören avser riva.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-25 §253 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra gällande detaljplan samt att meddela sökanden positivt planbesked.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tel: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 11.18

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-11-20] Norra Sjöbo, Mörkhättan 11

g q n C