Meny

Meny

Norrby, Garvaren 15 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1683 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå och att utveckla Kronängsparken till en stor och sammanhållen park. Detaljplanen gör det även möjligt att anlägga en ny fotbollsplan och tillåter Norrbyhuset att utvecklas och växa. Vidare föreslås nya bostäder på kullen mot norr. Bostäderna ska bidra till en blandad bebyggelse i olika skalor i denna del av Norrby. För att skapa en bra helhet och en park utan bilar och parkeringar innebär detaljplanen också att befintlig parkering utmed järnvägen i väster kan utökas.

Området ligger mitt i stadsdelen Norrby. Planområdet består idag av parkområde, bostäder, markparkeringar och allmänt ändamål för förskola och fritidsverksamhet. Planområdet omringas av flerbostadshus i olika storlek och Norrbyskolan åt sydväst. Järnvägen går i en böj norr om planområdet.

En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Undersökningen har kommit fram till att det är viktigt att belysa frågor som rör risk, buller, geoteknik och markmiljö, användning och samnyttjande av grönområden och sociala aspekter i detaljplanen. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

Samrådstiden pågick 16 april – 21 maj 2019.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Planarkitekt Paulina Bredberg, tel: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se
Planarkitekt Sara Aneljung, tel: 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Senast ändrad: 2019-05-22 08.39

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-11-27] Norrby, Garvaren 15 med flera

g q n C