Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. - Ynglingagatan

Detaljplan | Diarienummer: BN 2011-1495 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Överklagan/Överprövning

 Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av cirka 60 nya bostäder på Norrmalm. Bostäderna är fördelade på tre byggnader som föreslås i södra delen av planområdet, norr om Sagavallen. Den nya bebyggelsen ska ha en hög miljöprofil och den naturmark som tas bort ska kompenseras i närområdet. All parkering för den föreslagna bebyggelsen ska lösas på den egna kvartersmarken enligt kommunens parkeringsregler.

Planområdet är placerat längs med Ynglingagatan med den nya bebyggelsen placerad i hörnet mellan Ynglingagatan och Kråkekärrsgatan söder om kullen.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

Granskningstiden pågick 13 mars – 10 april 2019.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2019-06-27 §186 och antagandebeslutet har anslagits den 28 juni 2019.

Planen är överklagad och handlingar är skickade till Mark- och miljödomstolen för att pröva överklagandet.

För mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, tfn. 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se

Beslut

Handlingar

Utredningar


Länk till 3D-modell

Projektet går även att titta på i vår 3D modelllänk till annan webbplats.

Karta över området

Senast ändrad: 2019-08-05 14.59

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. - Ynglingagatan

g q n C