Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Parkstaden, Hasseln 9

Detaljplan | Diarienummer: BN 2016-1008 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen yttrade sig 2016-10-03 med anledning av begäran om planändring för fastigheten Hasseln 9 att förtätning med mer bostäder är positivt.

Fastighetsägaren vill utöka byggrätten och bygga till befintligt flerbostadshus med ca 8 lägenheter. Sökande avser lösa parkeringen på Hasseln 8, och köpa den fastigheten av kommunen. Hasseln 8 är i dagsläget utarrenderad till grannfastigheten.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-10-27 §341 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan, att meddela sökanden om positivt planbesked samt att planavtal ska upprättas samt att att meddela sökande att detaljplanen inte kan antas innan det är säkerställt att inga konflikter uppstår gentemot riksintresset Götalandsbanan.

För området gäller detaljplan P321 från 1966 och P79 från 1931. Syftet med P79 var att tillåta och reglera bostadsändamål för fastigheterna. P321 från 1966 tillkom då motorvägen byggdes och delar av det befintliga kvarteret revs.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 11.22

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Parkstaden, Hasseln 9

g q n C