Meny

Meny

Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-22 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Aktuell status i planarbetet: Samråd

Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex avdelningar vid Badstrandsvägen nära Viaredsjön i stadsdelen Sjömarken. I dag är området ett grönområde som delvis används för rekreation och badresors aktiviteter.

Planområdet är planlagt sedan tidigare. De planer som gäller för området (P453, laga kraft 1955 och P711 laga kraft 1979) anger Friluftsbad som markanvändning. Genomförandetiden för dessa planer har gått ut. Området mellan Sjömarkens badplats och järnvägen pekas ut som natur- och rekreationsområde i Översiktsplanen för Borås, antagen 2018, och har klass II i kommunens grönområdesplan. Förslaget innebär att en mindre del av detta grönområdet tas i anspråk. Kommunen bedömer att områdets natur- och rekreationsvärden inte påverkas negativt.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås samt i Sandareds bibliotek, Skolvägen 9. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Samrådsmöte

Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i badresors lokal vid Badstrandsvägen 8, tisdag 16 oktober, kl. 17.30–19.30. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.

Samrådstiden pågår 8 oktober – 5 november 2018.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter senast den 5 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN2015-022), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

För mer information

Planarkitekt Job van Eldijk, telefon 010-615 33 17, e-post job.van.eldijk@boras.se
Planarkitekt Elena Eckhardt, telefon 033-35 85 04, e-post elena.eckhardt@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Planhandlingar

Utredningar

 

Karta över området

Senast ändrad: 2018-10-04 12.35

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen)

g q n C