Meny

Meny

Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-22 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex avdelningar vid Badstrandsvägen nära Viaredsjön i stadsdelen Sjömarken. I dag är området ett grönområde som delvis används för rekreation och badresors aktiviteter.

Planområdet är planlagt sedan tidigare. De planer som gäller för området (P453, laga kraft 1955 och P711 laga kraft 1979) anger Friluftsbad som markanvändning. Genomförandetiden för dessa planer har gått ut. Området mellan Sjömarkens badplats och järnvägen pekas ut som natur- och rekreationsområde i Översiktsplanen för Borås, antagen 2018, och har klass II i kommunens grönområdesplan. Förslaget innebär att en mindre del av detta grönområdet tas i anspråk. Kommunen bedömer att områdets natur- och rekreationsvärden inte påverkas negativt.

Samrådstiden pågick 8 oktober till 5 november 2018. Nästa steg i planprocessen är att utifrån inkomna synpunkter bearbeta planförslaget inför beslut om granskning.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Planarkitekt Job van Eldijk, telefon 010-615 33 17, e-post job.van.eldijk@boras.se
Planarkitekt Elena Eckhardt, telefon 033-35 85 04, e-post elena.eckhardt@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Planhandlingar

Utredningar

 

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 11.25

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen)

g q n C