Meny

Meny

Sjömarken, Lindebergshult 1:252 m.fl.

Detaljplan | Diarienummer: BN 2012-366 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen yttrade sig 2014-09-01 §383 avseende inkommen planbeskedsansökan. Kommunstyrelsen skriver att förutsatt att exploatören avser att genomföra de cykelåtgärder som förslaget innehåller så ges Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att oröva möjligheten att upprätta detaljplan för området.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-09-18 §349 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. Syftet med planen är att ge möjlighet att bygga villor och några hyreshus. En gång- och cykelväg ska anläggas från området till skolområdet.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Planarkitekt Robin Enqvist, tfn. 033-35 85 34, e-post robin.enqvist@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-05-21 10.04

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Sjömarken, Lindebergshult 1:252 m.fl.

g q n C