Meny

Meny

Sjömarken, Viared 8:40

Detaljplan | Diarienummer: P 31/08 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Kommunstyrelsen beslutade 2008-10-06 i beslut §576 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastigheten Viared.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med en ansökan om planändring för att möjliggöra uppförning av flerbostadshus form av 10-12 radhus samt en villa på sin fastighet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2008-12-11 i beslut §291 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprädet detaljplanen.

Planområdet ligger i anslutning till Kust till kust-banan samt Göteborgsvägen vilket skapar problem med buller och vibrationer i området. Även risker har utretts i planarbetet.

Samrådsstiden pågick från den 12 november 2014 - 2 januari 2015. ​

 

Planarbetet är pausat och planen är inte med i gällande verksamhetsplan 2018. I samband med framtagande av verksamhetsplanen för detaljplanering 2019 tas det ställning till när planarbetet kan startas upp.

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Handlingar

Karta över området

Senast ändrad: 2018-11-05 16.20

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Sjömarken, Viared 8:40

g q n C