Meny

Meny

Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 10 och 16

Detaljplan | Diarienummer: BN 2016-1151 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-03 i beslut §510 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplan för fastigheterna 10 och 16.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren har 2016-06-13 inkommit med ansökan om planbesked för att bygga 5 stycken flerbostadshus med 5 till 7 våningar.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-11-17 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked samt att planavtal ska upprättas.

För området gäller detaljplan P263 som vann laga kraft 1960 och detaljplan P885 som vann laga kraft 1993. Båda planer anger industri som ändamål.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att förslaget att bygga bostäder på området är lämpligt. Förslagets utformning idag visar på en hög exploatering med markparkering. I ett kommande planarbete måste parkeringsfrågan ses över för att säkerställa att förutsättningarna finns för en att skapa en god och hållbar boendemiljö. Planområdet bör utökas för att möjliggöra att det nya bostadsområdet kan avslutas och väl anslutas till dess omgivningar samt för att säkerställa en god boendemiljö och möjliggöra för, bland annat, optimala garagelösningar och grönområde/närpark.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Planarkitekt Mattias Nilsson tfn. 033-35 84 88, e-post mattias.nilsson@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 11.29

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-01-20] Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 10 och 16

g q n C