Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Sörmarken, Bankbudet 5 - Sörmarksliden 

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1109 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Överklagan/Överprövning

Planens syfte är att möjliggöra för LSS-bostäder inom ett befintligt bostadskvarter på Sörmarken. Borås Stad befinner sig i en situation där det är brist på LSS-platser och sökandet efter platser för kommunala verksamheter pågår ständigt. Detta behov ligger bakom den aktuella detaljplanen.

Den största delen av planområdet skall vara anpassat för LSS-boende, men även möjliggöra för andra kommunala verksamheter om det skulle behövas i framtiden. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS är en lag som erbjuder olika former av hjälp och service. En sorts hjälp sker genom att erbjuda bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad. I plankartan benämns denna verksamhet som BD. B som står för bostäder då LSS-boende är särskilt anpassade permanenta bostäder och D som står för vård för att möjliggöra för annan kommunal verksamhet som också är vårdrelaterad. Uppdraget omfattar den delen av kvarteret Bankbudet som idag är bostadsmark utan byggrätt i slutet av Sörmarksliden.

Planen finns med i gällande verksamhetsplan 2018 under detaljplaner och program som ska prioriteras 2018.

Granskningstiden pågick från den 15 maj - 15 juni 2018.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2018-08-23 §2018-000202. Beslutet anslogs 2018-08-28.

Planen är överklagad och handlingar är skickade till Mark- och miljödomstolen för att pröva överklagandet.

För mer information

Planarkitekt Sara Aneljung, tfn: 033-35 85 10 e-post sara.aneljung@boras.se
Planarkitekt Jonatan Westlin, tfn: 033-35 85 07 e-post: jonatan.westlin@boras.se

Beslut

Handlingar

Utredningar

Övrigt

Karta över området

Senast ändrad: 2019-08-12 08.12

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-08-16] Sörmarken, Bankbudet 5 - Sörmarksliden 

g q n C