Meny

Meny

Sparsör, Sölebo 1:54

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-495 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-12 att ställa sig positiva till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar att detaljplanelägga området. Begäran grundar sig på att en exploatör inkommit med begäran om att få planlägga området för bostäder.

Kommunstyrelsen anser att förtätning av bostäder i kollektivtrafikstråk är positivt och bidrar dessutom till förbättrad service och handel i Fristad. Inom området finns många frågeställningar som behöver utredas innan en byggnation kan vara möjlig, detta utreds lämpligtvis i detaljplaneprocessen. Kompensationsåtgärder enligt grönområdesplanen bör tillämpas.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-12-17 §349 att meddela sökanden om positivt planbesked.

Området är i dagsläget inte planlagt och Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i kommunstyrelsens bedömning att naturintressena i området måste utredas för att avgöra om marken är lämplig för byggnation.

Planområdet ligger i direkt anslutning till områden med stora allmänna intressen i form av riksintressen, naturreservat och Natura 2000. I Borås Stads grönområdesplan är planområdet utpekat som klass 1 område och som viktig korridor för djur- och växtliv Planområdet är en viktig grön spridningskorridor som länk mellan de båda delarna av naturreservatet Kröklingshage – Möllarp och Skalle. I ett eventuellt fortsatt planarbete behöver denna fråga belysas nogsamt så att framförallt spridningsmöjligheten inte byggs bort (ytor inom planområdet behöver sparas och ej bebyggas), även ytterligare kompensationsåtgärder kan komma att behövas.

I närområdet finns flera fornlämningar i form av olika sorters gravar. Även planområdet kan ha ingått som en del i ett större gravfält vilket behöver utredas och förundersökas.

De östra delarna av planområdet utgörs av kärrtorv och kan komma att behöva grävas ut och ersättas av massor med bättre geotekniska egenskaper. Frågan behöver utredas.

Älvsborgsbanan och RV42 utgör barriärer runt planområdet som idagsläget gör det svårt för oskyddade trafikanter att röra sig till och från planområdet på ett säkert sätt. Även trafikaspekter som buller och riskfrågor måste studeras eftersom området ligger mellan järnvägen och Rv. 42 som båda är av riksintresse. Frågan behöver studeras och åtgärder kan komma att krävas. Finansiering och ansvarsfördelning kring dessa åtgärder kommer vara en viktig fråga kopplat till planarbetet.

Planen finns med i gällande verksamhetsplan 2018 under detaljplaner och program som eventuellt kan påbörjas 2019.

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2018-11-05 16.21

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Sparsör, Sölebo 1:54

g q n C