Meny

Meny

Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. - Räfseryd

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-804 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och förskola inom fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. i Tosseryd. Inom planområdets föreslås även en mindre centrumpunkt med lokaler i bottenvåningarna. Syftet är också att möjliggöra en ny angöringsväg genom området till samhället Tosseryd, vilken ska ersätta dagens osäkra anslutning från Tosserydsvägen till riksväg 42.

Området är beläget norr om Borås centrum, sydväst om samhället Tosseryd, mellan riksväg 42 och Räfserydsskogen. Avståndet till Öresjö är drygt 700 meter och till Borås centrum ca 5,5 km. En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Detaljplanen har varit på samråd under tiden 10 juli - 4 oktober 2017.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

Tosseryd

Pågående arbete:

Under samrådet inkom många synpunkter såväl från närboende och från andra remissinstanser. För närvarande pågår arbete med att bearbeta inkomna synpunkter och omarbeta förslaget inför granskning. En arkeologisk förundersökning har gjorts av två nyupptäckta fornlämningar; en fossil åkermark söder om Tosserydsvägen vilken har slutundersökts och tagits bort, och en boplats från mellersta järnåldern i södra delen av planområdet som behöver slutundersökas vid ett eventuell exploatering. En trafikutredning har beställts för att utreda kapaciteten i anslutande korsningar mot Rv 42; Långestensrondellen och Tosserydsvägen. Risker från farligt gods och trafikbuller från väg 42 kommer att utredas vidare. Arbete har också påbörjats med ett kvalitetsprogram i syfte att ta fram gestaltningsprinciper för ny byggnation och för allmänna platser.

Mer information:

Plankonsult Johan Altenius tfn: 070-995 52 51, e-post: johan.altenius@alstudio.se
Planarkitekt Elena Eckhardt tfn: 033 358504, e-post: elena.eckhardt@boras.se

Handlingar

Utredningar


Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 11.31

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. - Räfseryd

g q n C