Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Trandared, Järnhättan 5 m.fl. (Trandaredsgatan 5)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-829 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Granskning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och viss centrumverksamhet inom fastigheten Järnhättan 5, i anslutning till det i översiktsplanen utpekade urbana stråket längs med Trandaredsgatan. Därför ställs också krav på högre bottenvåning mot Trandaredsgatan. Längs med Kindsgatan ska exploatören plantera trädrad på kvartersmark. Planområdet ligger i entrén till Trandared och användes för en bensinmack fram till 1994.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

Samrådstiden pågick från den 10 april - 8 maj.

Granskningtiden pågår 27 september - 25 oktober.

Synpunkter till

Skicka synpunkter/remissvar senast den 25 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer (BN2017-829), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80
Borås.

Vill du veta mer om hur planprocessen ser ut?

Läs mer och se en kort förklarande video genom att Klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, tfn. 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se

Planhandlingar

Utredningar

Länk till 3D-modell

Projektet går även att titta på i vår 3D modelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över området

Senast ändrad: 2019-09-26 16.12

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-11-01] Trandared, Järnhättan 5 m.fl. (Trandaredsgatan 5)

g q n C