Meny

Meny

Trandared, Järnhättan 5 (Trandaredsgatan 5)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-829 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2017-09-04 i beslut§ 437 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring. Fastighetsägaren vill bygga flerbostadshus på Järnhättan 5 i Trandared. Idag är tomten bebyggd av en uttjänt bensinstation.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en ny plan som möjliggör bostäder inom fastigheten är positivt. En förtätning innebär att man utnyttjar befintlig infrastruktur och offentlig service. Planändringen ger upphov till 50 lägenheter utmed ett urbant stråk med god tillgång till kollektivtrafik och grönområden.

Kopplingen mellan byggnad och stråk är en viktig fråga att belysa under planarbetet. Stadsbild, volym, buller, solexponering samt parkering är andra viktiga faktorer som bör studeras under planarbetet.

Planen finns med i gällande verksamhetsplan 2018 under detaljplaner och program som ska prioriteras 2018.

För mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, tfn. 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2018-11-05 16.24

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-11-01] Trandared, Järnhättan 5 (Trandaredsgatan 5)

g q n C