Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Tullen, Triangeln 8 m.fl. (Tullastugan)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1230 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Antagande

Detaljplanens syfte är föreslå hur den befintliga Tullastugan och de tillhörande ekonomibyggnaderna ska användas i framtiden på lämpligaste sätt, samt att reglera skydds- och varsamhetsbestämmelser. Detta för att kunna bevara deras kulturhistoriska värde. Syftet är också att göra det möjligt att ge byggrätt inom de bakomliggande fastighe­terna för bostäder som med varsamhet ska anpassas till den befintliga miljön.

Området ligger utmed Göteborgsvägen, intill Tullarondellen. Planområdets storlek är cirka 2700 kvadratmeter. Marken i området ägs av Borås Stad. Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare.

Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i en samrådsredogörelse, som du kan ta del av i slutet av planbeskrivningen.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

Granskningstiden pågick från 7 juni - 7 juli 2019.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplan 2019-09-19 §257. Om antagandebeslut inte överklagas vinner planen laga kraft tre veckor efter att antagandebeslutet anslagits.

Antagandebeslutet har anslagits den 24 september 2019.

För mer information

Planarkitekt Zilka Cosic, tfn. 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Beslut

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Senast ändrad: 2019-09-26 12.43

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Tullen, Triangeln 8 m.fl. (Tullastugan)

g q n C