Meny

Meny

Viared, del av Viared 5:1 (Segloravägen)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2013-522 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Stora delar av området är inte tidigare detaljplanelagt, övriga delar berörs av ändring av gällande plan. Avsikten med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med tomter för industriändamål.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågick från den 8 oktober — den 31 oktober 2013.

Planarbetet är pausat och planen finns inte med i gällande verksamhetsplan 2018. I samband med framtagande av verksamhetsplanen för detaljplanering 2019 tas det ställning till när planarbetet kan fortsätta.

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Handlingar


Karta över området

Senast ändrad: 2018-03-13 10.18

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Viared, del av Viared 5:1 (Segloravägen)

g q n C