Meny

Meny

Viared Västra, Viared 14:19 m.fl.

Detaljplan | Diarienummer: BN 2016-612 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför antagande

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ett attraktivt och effektivt verksamhetsområde utmed rv 40, samt att underlätta dagvattenföringen inom området. Området ligger på södra sidan av vägen och utgör en direkt fortsättning av befintligt verksamhetsområde i Viared. Som entrépunkt till staden i från väster är områdets gestaltning viktig. Detaljplanen innebär inte några nya byggrätter, utan att ändringar görs på mark som redan är detaljplanelagd som industri.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-03-22 §78 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att justera befintlig detaljplan förutsatt att nämndens förslag tillstyrks av Kommunstyrelsen. Samrådstiden pågick från den 19 december 2017 - 28 januari 2018. Den 19 april 2018 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att skicka ut planen på granskning.

Granskningstiden pågick från den 27 april - 25 maj 2018.

Delar av planen antogs den 28 juni 2018 efter beslut §178 i Samhällsbyggnadsnämnden. De delar som undantogs från antagande avses antas senare. Gällande plan från 2011 gäller fortfarande för dessa områden. Delarna av detaljplanen som antogs i juni 2018 fick laga kraft 20 juli 2018. Uppladdade planhandlingar har antagits och kommer att uppdateras när resterande delar antas.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, tfn. 033 35 85 07, e-post jonatan.westlin@boras.se

Handlingar

Utredningar

 

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 12.09

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Viared Västra, Viared 14:19 m.fl.

g q n C