Meny

Meny

Viared, Vindbron 1, 2 och 3 och del av Viared 5:1 m.fl., (Söder om Viaredsmotet)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-53 | Huvudsaklig användning: Trafik och parkering | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2017-12-18 §602 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för området söder om Viaredsmotet, fastigheterna Vindbron 1, 2, 3 och del av Viared 5:1. Huvudsyftet är reglering av huvudmannaskapet.

Begäran grundar sig på att infarterna till fastigheterna Vindbron 1, 2 och 3 och Viared 8:14 ändrades i samband med vägplan och byggnation av riksväg 27. Avvikelserna från befintlig plan ansågs i vägplaneskedet för små varför man inte påkallade en planändring i detta läge. För att kunna ta över huvudmannaskapet efter vägplanen behöver detta regleras i en ny detaljplan. I samband med detta kommer även möjligheter till bl.a. nya byggrätter och pendelparkering kunna ses över.

Gällande detaljplan

För området gäller stadsplan P676 och områdesbestämmelser P955I, som vann laga kraft 1977 respektive 1999. Gällande stadsplan anger industri, park och gata för det aktuella området. Områdesbestämmelserna anger bostäder respektive natur- skogs- eller jordbruksmark för det aktuella området.

Syftet med områdesbestämmelserna var bland annat att reservera mark för kommande utbyggnad av riksväg 27 samt att reglera användning, utnyttjande och bygglovsplikt inom bestämmelseområdet.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det är lämpligt att ta fram en ny detaljplan för området. Riksväg 27 är idag utbyggd och gatorna i gällande stadsplan stämmer inte överens med verkligheten idag. En ny detaljplan kan medföra en förbättring av trafikmiljön i området och underlätta för befintliga och eventuella framtida verksamheter. Vidare kan en planändring underlätta och förtydliga ansvar och skötsel för både enskilda och kommunen. I planarbetet bör de befintliga gång- och cykelstråk som leder från Viared mot Pickesjön respektive Lundaskog säkras. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser också positivt på att studera möjligheten till en pendelparkering i området. Det finns idag ett behov av pendelparkering i området, och planering för en bra lösning i detta strategiska läge i utkanten av Borås tätort kan underlätta trafiksituationen och därmed kommande planläggning i mer centrala delar av staden. Viktiga frågor att ta hänsyn till i planarbetet är områdets avgränsning, trafikala effekter, dagvattenhantering och eventuella risker kopplat till de verksamheter som finns i området.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 11.36

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-02-19] Viared, Vindbron 1, 2 och 3 och del av Viared 5:1 m.fl., (Söder om Viaredsmotet)

g q n C