Meny

Meny

Viared, Vindbron 1, 2 och 3 och del av Viared 5:1 m.fl., (Söder om Viaredsmotet)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-53 | Huvudsaklig användning: Trafik och parkering | Aktuell status i planarbetet: Samråd

Detaljplanens syfte är att tydliggöra huvudmannaskapet på vägarna samt att förbättra trafikmiljön internt i området. Syftet är också att göra det möjligt att utöka och optimera ytor för t.ex. biluppställning för befintliga verksamheter, samt att göra parkmark av de ytor som blivit över efter att den tidigare infartsvägen tagits bort. Ytterligare ett syfte är att knyta ihop befintliga och planerade cykelbanor med varandra. Ett annat syfte är att reglera så att utformningen av byggnader och skyltar i planområdet följer övriga delar av verksamhetsområdet Viared.

Området ligger sydväst om Viaredsmotet där riksväg 40 (R40) och riksväg 27 (R27) möts strax väster om Borås tätort. Planområdets storlek är knappt 9 hektar. Marken i området består av tre privatägda fastigheter och i övrigt mark som ägs av kommunen. En del av kommunens mark arrenderas av ett företag med servicebutik och tankstation. Området avgränsas åt sydöst av den privatägda fastigheten Viared 8:14. Åt sydväst avgränsas planområdet av Viaredsvägen respektive Företagsvägen.

För området gäller stadsplan P676 och områdesbestämmelser P955I, som fick laga kraft 1977 respektive 1999. Gällande stadsplan anger industri, park och gata för det aktuella området. Områdesbestämmelserna anger bostäder respektive natur- skogs- eller jordbruksmark för det aktuella området.

Samrådstiden pågår 20 maj–23 juni.

Samrådsmöte

Vi kommer inte att hålla något samrådsmöte för den här detaljplanen om intresset inte visar sig vara mycket stort. Däremot svarar vi gärna på frågor via telefon, e-post eller personligt möte. Vid behov går det bra att boka möte även efter kontorstid. Kontakta i första hand Paulina Bredberg för att boka möte. Kontaktuppgifter hittar du längre ner.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Synpunkter till

Skicka synpunkter/remissvar senast den 23 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN2018-053), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Plats för besök

Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

För mer information

Planarkitekt Paulina Bredberg, tel: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se
Planarkitekt Jonatan Westlin, tel: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Senast ändrad: 2019-05-10 13.04

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-02-19] Viared, Vindbron 1, 2 och 3 och del av Viared 5:1 m.fl., (Söder om Viaredsmotet)

g q n C