Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sandared, del av Sandared 1:89,

Sandevi, bussvändplats Skogshill övre

Detaljplan | Diarienummer: BN 2021-647 | Huvudsaklig användning: Trafik och parkering | Status: Antagande | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Kungörelse om laga kraft

Detaljplanen fick laga kraft 2022-10-19. Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-22 §275.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen fått laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Planhandlingar som fått laga kraft finns tillgängliga på denna sida. Denna sida kommer att tas bort efter att handlingarna laddas upp på Boråskartan.

 

Planområdet avser ett mindre område i anslutning till infarten till Sandevi idrottsplats vid korsningen Sandevi gränd och Alingsåsvägen. Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av en trafiksäker bussvändslinga som medger trafikering med längre bussar. Förslaget innebär att Trafikverket, som är väghållare för Alingsåsvägen, kommer att bygga och ansvara för bussvändslingan. Utbyggnad av bussvändslinga främjar kollektivtrafiken och stämmer väl med översiktsplanen. En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Planområdet berör en marksamfällighet Sandared S:26 som inte är fullständigt utredd.

Antagandebeslut

Planhandlingar Laga kraft


Mer information:

Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt kundmottagningen under följande tider: Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00, Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00 Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Handläggare för detaljplanen, Planarkitekt Elena Eckhardt, telefon: 033-35 85 04, epost: elena.eckhardt@boras.se

Övrig tid kan kundmottagningen kontaktas, tel: 033 35 85 00 , e-post: detaljplanering@boras.se

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsplan

Denna plan ses som en mindre detaljplan och finns därför inte angiven i verksamhetsplanen. Läs mer om detta på sida 9 i verksamhetsplanen som ligger under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Karta över pågående och gällande detaljplaner

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration


Äldre planhandlingar från samråd och granskning

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-06-01] Sandared, del av Sandared 1:89, Sandevi, bussvändplats Skogshill övre

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol