Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Norra Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1 - Långestenslyckan

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1046 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Kommunstyrelsen uppmanade 2017-05-15 i beslut § 284 Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att planlägga del av Torpa-Sjöbo 2:1 för bostadsbebyggelse.
Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring och markanvisning.

Hemhagen Fastigheter AB har ansökt om en markanvisning av cirka 45 000 m² av fastigheten Torpa-Sjöbo 2:1. Dialog om eventuell markanvisning har förts sedan 2016 vilket efter bolagsombildningar nu resulterat i Hemhagen Fastigheter AB:s ansökan.

Området är idag planlagt som allmän platsmark - park (Detaljplan P217, från 1953)), men kommer eventuellt i en ny detaljplan möjliggöra byggnation av bostäder i flerbostadshus. Detaljplanearbetet får även visa på möjligheten med visst inslag av rad-/par- eller kedjehus. Även möjligheten till vård- och omsorgsboende såväl som förskola ska beaktas i planarbetet.

Bostäderna ska upplåtas huvudsakligen med hyresrätt men inslag av bostadsrätter kan förekomma. För rad-/par- eller kedjehusen kan även äganderätt bli aktuellt. Området som ligger vid Långestenslyckan på Norra Sjöbo är beläget mellan Sjöstensgatan och Björkhemsgatan i nord-sydlig riktning och mellan Fristadsvägen och järnvägen i öst-västlig riktning. Upprättat markanvisningsavtal innebär att bolaget, fram till 2021-05-31, har ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av marken samt övriga villkor avseende exploatering.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-29 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan samt att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiva till att utreda hur marken lämpligast bebyggs. Förvaltningen bedömer att hela det markerade området i markanvisningen sannolikt inte går att exploatera utan att hänsyn måste tas till gröna stråk/korridorer och habitatnätverk. Även behov av kompensationsåtgärder bör studeras.

Även närheten till Stena och de andra närliggande industrierna bör studeras tidigt i planarbetet då miljöförvaltningen tidigare avstyrkt planer på liknande avstånd till Stenas verksamhet. Utöver ovan nämnda utredningar krävs ytterligare studier av volymer för den mark som visar sig lämplig att bebygga tillsammans med stadsarkitekten samt utredningar för risk (farligt gods), geologi, buller, dagvatten och VA.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att uppdraget stämmer överens med den strategiska planen för Sjöbo som varit på samråd men som ej är antagen.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

För mer information

Planarkitekt Anton Löberg, telefon: 033-35 85 43, e-post: anton.loberg@boras.se
Planarkitekt Zilka Cosic, telefon: 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sjöbo.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-08-16] Norra Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1 - Långestenslyckan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol