Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-22 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Aktuell status i planarbetet: Antagande

Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex avdelningar vid Badstrandsvägen nära Viaredsjön i stadsdelen Sjömarken. I dag är området ett grönområde som används för rekreation och badresors aktiviteter. Under planens genomförande kommer åtgärder att vidtas för att kompensera för ianspråktagandet av grönytor inom planområdet.

Planområdet är planlagt sedan tidigare. De planer som gäller för området från 1955 och1979 anger Friluftsbad som markanvändning. Genomförandetiden för dessa planer har gått ut. Området mellan Sjömarkens badplats och järnvägen pekas ut som natur- och rekreationsområde i Översiktsplanen för Borås, antagen 2018, och har klass II i kommunens grönområdesplan. Förslaget innebär att en mindre del av detta grönområde tas i anspråk. Kommunen bedömer att områdets natur- och rekreationsvärden inte påverkas negativt. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

Granskningstiden pågick från den 9 maj - 13 juni 2019. Inkomna synpunkter är sammanställda i ett utlåtande.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen 2019-09-19 §261. Kommunstyrelsen godkände detaljplanen 2019-10-28.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2019-12-19. Detaljplanen har överklagats. Överklagandena kommer att prövas av Mark- och Miljödomstolen.


För mer information

Planarkitekt Job van Eldijk, telefon 010-615 33 17, e-post job.van.eldijk@boras.se
Planarkitekt Elena Eckhardt, telefon 033-35 85 04, e-post elena.eckhardt@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Planhandlingar

Utredningar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sjömarken.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-01-27 08.43

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen)

g q n C