Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 med flera - Räfseryd

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-804 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Antagande

Granskningsförslag, vy från sydväst

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av cirka 430 bostäder, en förskola och närservice. Bostäderna föreslås med varierande byggnadshöjder, två-sju våningar och med en blandning av flerbostadshus samt rad- och kedjehus. Planområdet är beläget 5 kilometer norr om Borås centrum, öster om väg 42 med tillfart från Långestensrondellen. Planområdet avgränsas i norr av Tosserydsvägen och i öster av Räfserydskogen.

I översiktsplanen (ÖP) anges planområdet som Landsbygd, där ny bebyggelse kan prövas utifrån hänsyn till allmänna intressen. Tosseryd ligger inom ett av kommunens fyra utvecklingsstråk som redovisas i ÖP. En strategisk plan för Frufällan, Sparsör och Tosseryd antogs av Kommunfullmäktige i juni 2018. Den strategiska planen pekar ut planområdet och andra platser som är lämpliga för byggnation. En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Planen har varit på samråd under hösten 2017. Inkomna synpunkter och förslag till ändringar av detaljplanen finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Den största ändringen efter samrådet är att Tosserydsvägen blir kvar i sin nuvarande sträckning och separerad från planområdet. Tosserydsvägen och planområdets huvudgata kopplas inte ihop, förutom för stadsbusslinjen samt med en gång- och cykelväg. Området norr om Tosserydsvägen har utgått ur förslaget. Planområdet har utökats med ett kvarter åt öster och med en befintlig bostadsfastighet i söder. Planområdets utformning av bebyggelsen och de allmänna platserna, gator och parker har utvecklats i ett kvalitetsprogram. Flera utredningar har gjorts avseende bl a trafikstruktur, buller och fornlämningar och detaljplanens bestämmelser har preciserats. Granskningstiden pågick under tiden 7 februari - 12 mars 2019. Efter granskningen har mindre justeringar gjorts i planförslaget. Samhällsbyggnadsnämnden godkände planförslaget 27 juni 2019. Kommunfullmäktige antog detaljplanen 20 februari 2020.

Detaljplanen har fått laga kraft 2021-02-22.

Denna sida kommer att tas bort efter att planhandlingar med lagakraftdatum laddats upp på Boråskartan.


Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

Mer information:

Planarkitekt Elena Eckhardt telefon: 033 358504, e-post: elena.eckhardt@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman telelfon: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen 033-35 85 00 under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Länk till planförslaget i 3D-modell:

https://cityplanneronline.com/borasstad/tosserydgranskninglänk till annan webbplats

Planhandlingar antagna i Kommunfullmäktige

Utredningar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete i och omkring Tosseryd.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 med flera - Räfseryd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol