Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 med fler - Räfseryd

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-804 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Antagande

Granskningsförslag, vy från sydväst

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 430 bostäder, en förskola och närservice. Bostäderna föreslås med varierande byggnadshöjder, två-sju våningar och med en blandning av flerbostadshus samt rad- och kedjehus. Planområdet är beläget 5 km norr om Borås centrum, öster om väg 42 med tillfart från Långestensrondellen. Planområdet avgränsas i norr av Tosserydsvägen och i öster av Räfserydskogen.

I översiktsplanen (ÖP) anges planområdet som Landsbygd, där ny bebyggelse kan prövas utifrån hänsyn till allmänna intressen. Tosseryd ligger inom ett av kommunens fyra utvecklingsstråk som redovisas i ÖP. En strategisk plan för Frufällan, Sparsör och Tosseryd antogs av Kommunfullmäktige i juni 2018. Den strategiska planen pekar ut planområdet och andra platser som är lämpliga för byggnation. En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Planen har varit på samråd under hösten 2017. Inkomna synpunkter och förslag till ändringar av detaljplanen finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Den största ändringen efter samrådet är att Tosserydsvägen blir kvar i sin nuvarande sträckning och separerad från planområdet. Tosserydsvägen och planområdets huvudgata kopplas inte ihop, förutom för stadsbusslinjen samt med en gång- och cykelväg. Området norr om Tosserydsvägen har utgått ur förslaget. Planområdet har utökats med ett kvarter åt öster och med en befintlig bostadsfastighet i söder. Planområdets utformning av bebyggelsen och de allmänna platserna, gator och parker har utvecklats i ett kvalitetsprogram. Flera utredningar har gjorts avseende bl a trafikstruktur, buller och fornlämningar och detaljplanens bestämmelser har preciserats.

Granskningstiden pågick under tiden 7 februari - 12 mars 2019. Efter granskningen har mindre justeringar gjorts i planförslaget.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände planförslaget 27 juni 2019. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll och planhandlingar inför antagande i Kommunfullmäktige finns tillgängliga nedan. Kommunstyrelsen godkände planförslaget 20 januari 2020.

Planförslaget beräknas tas upp för antagandebeslut i Kommunfullmäktige 20 februari 2020.


Mer information:

Plankonsult Anders Johansson tfn: 070-996 15 89, e-post: anders.johansson@alstudio.se
Planarkitekt Elena Eckhardt tfn: 033 358504, e-post: elena.eckhardt@boras.se

Plan- och bygglovschef Michaela Kleman tfn: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Länk till planförslaget i 3D-modell:

https://cityplanneronline.com/borasstad/tosserydgranskninglänk till annan webbplats

Antagandehandlingar, godkända i Samällsbyggnadsnämnden inför antagande

Utredningar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete i och omkring Tosseryd.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-01-21 13.18

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 med fler - Räfseryd

g q n C