Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Trandared, Järnhättan 5 med flera (Trandaredsgatan 5)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-829 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Överklagan/Överprövning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och viss centrumverksamhet inom fastigheten Järnhättan 5, i anslutning till det i översiktsplanen utpekade urbana stråket längs med Trandaredsgatan. Därför ställs också krav på högre bottenvåning mot Trandaredsgatan. Längs med Kindsgatan ska exploatören plantera trädrad på kvartersmark. Planområdet ligger i entrén till Trandared och användes för en bensinmack fram till 1994.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samrådstiden pågick från den 10 april - 8 maj.

Granskningtiden pågick 27 september - 25 oktober 2019.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2020-02-27 §56. Antagandebeslutet anslogs den 5 mars 2020.

Planen har varit överklagad till Mark- och miljödomstolen som beslöt att avslå överklagan. Beslutet överklagades till mark- och miljööverdomstolen som inte såg att det fanns skäl att pröva ärendet vidare.

Planen har fått laga kraft den 29 oktober 2020.

Denna sidan kommer att tas bort efter att handlingarna har laddats upp på Boråskartan.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, telefon: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Beslut

Planhandlingar

Utredningar

Länk till 3D-modell

Projektet går även att titta på i vår 3D modelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Trandared.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-11-01] Trandared, Järnhättan 5 med flera (Trandaredsgatan 5)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol