Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Viared, Vindbron 1, 2 och 3 och del av Viared 5:1 m.fl., (Söder om Viaredsmotet)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-53 | Huvudsaklig användning: Trafik och parkering | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Detaljplanens syfte är att tydliggöra huvudmannaskapet på vägarna samt att förbättra trafikmiljön internt i området. Syftet är också att göra det möjligt att utöka och optimera ytor för t.ex. biluppställning för befintliga verksamheter, samt att göra parkmark av de ytor som blivit över efter att den tidigare infartsvägen tagits bort. Ytterligare ett syfte är att knyta ihop befintliga och planerade cykelbanor med varandra. Ett annat syfte är att reglera så att utformningen av byggnader och skyltar i planområdet följer övriga delar av verksamhetsområdet Viared.

Området ligger sydväst om Viaredsmotet där riksväg 40 (R40) och riksväg 27 (R27) möts strax väster om Borås tätort. Planområdets storlek är knappt 9 hektar. Marken i området består av tre privatägda fastigheter och i övrigt mark som ägs av kommunen. En del av kommunens mark arrenderas av ett företag med servicebutik och tankstation. Området avgränsas åt sydöst av den privatägda fastigheten Viared 8:14. Åt sydväst avgränsas planområdet av Viaredsvägen respektive Företagsvägen.

För området gäller stadsplan P676 och områdesbestämmelser P955I, som fick laga kraft 1977 respektive 1999. Gällande stadsplan anger industri, park och gata för det aktuella området. Områdesbestämmelserna anger bostäder respektive natur- skogs- eller jordbruksmark för det aktuella området.

Samrådstiden pågick 20 maj–23 juni 2019.

För mer information

Planarkitekt Paulina Bredberg, tel: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se
Planarkitekt Felix Lorentzon, e-post: felix.lorentzon@boras.se

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Viared.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-01-07 11.12

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-02-19] Viared, Vindbron 1, 2 och 3 och del av Viared 5:1 m.fl., (Söder om Viaredsmotet)

g q n C