Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Villastaden, Tranan 2

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-82 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Överklagan/Överprövning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planområdet ligger i Villastaden i korsningen Femte Villagatan och Nedre Tjädergatan och omfattar fastigheten Tranan 2 som är bebyggd med ett bostadshus i två våningar. Byggnaden är från1910-talet och har höga arkitektoniska kvaliteter men är förfallen. Tranan 2 omfattas av stadsplan för Skogstomterna från 1919 som
anger att endast en huvudbyggnad får uppföras omfattande max två våningar och en vindsvåning med en maximal höjd om 10 meter.

Planens syfte är att pröva möjligheten att utöka byggrätten inom fastigheten för att möjliggöra ett nytt bostadshus i tre våningar och en vindsvåning. Då fastigheten ligger i stadsdelen Villastaden som har höga kulturhistoriska värden är syftet även att den nya bebyggelsen ges en god gestaltning.

Planförslaget innebär ett tillskott på cirka 15-20 lägenheter i centrala Borås där de boende har möjlighet att gå, cykla och åka kollektivt i vardagen. Parkering föreslås ske i ett halvt nedgrävt parkeringsgarage under den nya byggnaden med infart från Femte Villagatan.

Detaljplanen var ute för granskning från 25 augusti - 24 september 2021. Inkomna synpunkter finns redovisade i ett utlåtande som finns som en bilaga till planbeskrivningen.

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 11 november 2021.

Detaljplanen har överklagats och ärendet är överlämnat till Mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längst ner på denna sida kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Kontakta planenheten för mer information om ärendet. Telefon: 033-35 85 00, e-post: detaljplanering@boras.se

Kontakta handläggaren

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Antagandehandlingar

Antagandehandlingar

Utredningar

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Villastaden.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-10-31] Villastaden, Tranan 2

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol