Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Från översiktsplan till byggstart

Kommunens ambition är att på en hållbar grund bygga en stad där människor kan leva ett bra liv och trivas. En stad där företag kan växa och blomstra.

Samtidigt måste vi ta hänsyn till miljö, olika intressekonflikter och lagar. Plan- och bygglagen styr kommunens fysiska planering. Fysisk planering betyder hur mark och vattenområden bör användas, var vi bygger, och hur infrastruktur som vägar, järnvägar och energiförsörjningssystem utformas.

Det finns tre typer av planer: Översiktsplan, detaljplan, och områdesbestämmelser.

Översiktplan

Översiktsplanen visar hur vi i grova drag vill bygga och inte bygga, ett slags vision av hur staden bör utvecklas för att få en bra helhet och en hållbar utveckling. Den gäller hela kommunens yta och uppdateras regelbundet.

Översiktsplan

Detaljplan

Detaljplan tas fram när det ska byggas nytt i stad eller tätort. Den reglerar mer i detalj var nya byggnader får uppföras och hur de får utformas. Den kan gälla ett eller flera kvarter.

Detaljplanering

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är ett slags mellanting, där kommunen vid behov kan reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen, till exempel reservera mark för särskilda ändamål, eller reglera en bebyggelse som redan finns.

Bygglov

Om du vill bygga nytt, bygga till, eller göra förändringar av en byggnad så behöver du oftast bygglov. Det kan du behöva också för att bygga ett staket eller en mur.

Du som söker bygglov ska se till att byggnadsnämnden får de handlingar den behöver för att kunna bedöma din ansökan. Du får inte börja bygga förrän du fått startbesked.

Om du själv är byggherre är det du som ska se till att bygget följer kraven i plan- och bygglagen.

Oavsett om det du vill göra kräver bygglov eller inte, är det alltid bra att prata med grannarna om de planer du har.

Bygglov och anmälan

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Från översiktsplan till byggstart

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender