Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Övergripande strategier i Översiktsplanen

Översiktsplanen föreslår ett antal vägledande strategier. Här kan du läsa i korthet vad de nio delarna handlar om.

Femkärnighet

Borås växer främst i de fem kärnorna: staden Borås och de fyra serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. Staden utvecklas som kommunens och Sjuhärads kärna med ett stort utbud av bostäder och arbetsplatser, butiker, kultur och nöjen. Staden är navet i den regionala infrastrukturen. Serviceorterna stärks som lokala centra för omgivande orter och landsbygd, med bra utbud av bostäder, vardagsservice och kollektivtrafik.

Styrkan kommer inifrån

Bebyggelsen växer genom förtätning – alltså där det redan är byggt. När staden växer inifrån utnyttjas mark och infrastruktur optimalt, och nya områden integreras i den redan byggda miljön. Obebyggd mark sparas för jord- och skogsbruk och rekreation, och för sina kultur- och naturvärden.

Koncentrerat och sammanbundet

Bebyggelse koncentreras utmed stråk och runt stationer, mindre centrum och stadsdelstorg. Handel och service samlas lokalt och nära bostäder. Bebyggelsen binds samman med tät kollektivtrafik och trygga gång- och cykelbanor i stråken. Täthet, variation och attraktiva gaturum utvecklar stråkens stadsmässighet.

Tätt och mixat

Den täta bebyggelsen ska rymma en blandning av människor och funktioner: Bostäder, handel, samhällsservice, parker och mötesplatser, kontor och andra icke-störande verksamheter. Bostäder av olika typer, storlekar och upplåtelseformer eftersträvas i samma område. I den täta bebyggelsen integreras parker och grönytor. Ytkrävande, transportberoende och störande verksamheter placeras utanför stadskärnan.

Mötesplatser och målpunkter

Fler attraktiva mötesplatser utvecklas i alla orter och stadsdelar. Nya platser skapas som uppmuntrar människor med olika bakgrund, ålder och hemvist att mötas. Offentliga rum utformas så att de är tillgängliga för alla.

Grönt och blått runtom

Närheten till skog och mark och vattendrag värnas genom att vi håller ihop bebyggelsen i tätorterna. Denna levande grönblå struktur omsluter staden och är tätt sammanlänkad med den byggda miljön. Gröna leder i form av rekreationsstråk och ekologiska spridningskorridorer är självklara vid planering av bebyggelse och infrastruktur.

Bygg för mer buss, cykel och gång

Vi ska bygga där kollektivtrafiken redan är stark och bidrar till ett effektivare och robustare nät som fler kan använda i vardagen. Stationer och större hållplatser utformas för enkla byten mellan färdmedel, till exempel med pendelparkeringar för cykel och bil. Gång- och cykelnätet utvecklas så att bostäder, arbetsplatser och målpunkter binds samman så att fler boråsare har möjlighet att gå och cykla till vardags och hälsosamma livsmiljöer främjas.

Viskan och textilen synliggörs i staden

Borås växer och vänder ansiktet mot Viskan och lyfter fram den textila identiteten. Attraktiva bostäder, mötesplatser, parker och aktivitetsytor utvecklas utmed Viskans stråk i staden. Textilindustrins kulturmiljöer, bebyggelse och arkitektur synliggörs och integreras respektfullt i den tätare stadsmiljön.

Regional utblick

Borås utvecklas som Västsveriges andra stad och Sjuhärads centrum med regionala målpunkter som högskola och sjukhus. Borås och Göteborg knyts ihop med den nya Götalandsbanan som gör resandet mycket enklare och en halvtimma snabbare.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Övergripande strategier i Översiktsplanen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender