Meny

Meny

Grönområdesplan

Förtätning av stadens bebyggelse är viktig ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv med bl.a ökat kvarboende, minskade transporter och bibehållen kommersiell service. Grönområdesplanen ska vägleda så att förtätning av bebyggelsen och de gröna värdena kan samverka i stadens fortsatt utveckling

Syftet med grönområdesplanen är framförallt att trygga att det även i framtiden finns tillgång till värdefulla grönområden i kommunen. Samt att ge ett underlag vid planering och byggande. Grönområdesplanen ska ligga till grund för Borås Stad översiktsplan. Grönområdesplanen omfattar Borås central delar, de större tätorterna samt stadsdelarna Ekås och Viared.

Grönområden har stor betydelse för såväl människor som djur. Vistelse i grönområden har bl.a positiv inverkan på människors såväl fysiksa som psykiska hälsa. I planen beskrivs grönområdens olika värden. Borås Stads grönområden delas in i kategorier: strövområden, stadsdelsparker, närparker, träffpunktergröna stråk för djur- och växtliv samt stråk för människan.

I förslaget till grönområdesplan får ansvariga nämnder i uppdrag att genomföra ett antal projekt för att värna och utveckla stadens gröna ytor under den närmsta fyraårsperioden.

Inventeringsdelen ingår inte i kommunfullmäktiges beslut utan ska fungera som ett handläggarstöd. I översiktsplan, detaljplan, bygglovgivning görs avvägningar mellan de gröna värdena och andra värden.

GrönområdesplanPDF

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-06-05 11.46

Ändrad av:

Dela sidan: Grönområdesplan

g q n C

p

Kontakt