Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tyck till om Dalsjöfors

Vi vill veta vad du tycker är viktigt i framtidens Dalsjöfors. Här följer några snabba frågor!

Ett förslag till framtidsbild över Dalsjöfors.

Illustration: exempel på hur centrummiljön i Dalsjöfors skulle kunna utvecklas på sikt.

Framtidsbild för Dalsjöfors

Dalsjöfors är en livskraftig, attraktiv och hållbar ort med ett brett utbud av bostäder, mötesplatser, service och kollektivtrafik.

Kopplingen mellan Dalsjöfors och dess omkringliggande landsbygds mindre orter är stark och det är smidigt och säkert att ta sig fram till fots, på cykel samt med kollektivtrafik. Dalsjöfors attraktivitet och lokala värden är synliga och kända och lockar till sig både invånare och besökare. Markresurserna nyttjas på ett resurseffektivt sätt och Dalsjöfors utvecklas i samverkan med invånare, föreningsliv och organisationer i orten. Här lever och verkar människor med olika preferenser, behov och förutsättningar.

Värdefulla natur- och rekreationsområden, sjöar och vattendrag bevaras för framtida generationer och är lätta att nå för både besökare och boende i Dalsjöfors.

Tyck till om framtidsbilden!Förslag till markanvändning i Dalsjöfors

Utifrån Borås översiktsplan, den enkätundersökning och de workshops som genomförts i Dalsjöfors har ett förslag på en markanvändningskarta arbetats fram (se karta nedan).

Karta över förslag för framtidens Dalsjöfors.

Karta i större format Öppnas i nytt fönster.

Symbol- och färgförklaringar:

 • Orange markering = Potential för vidareutveckling/omvandling
 • Gul markering = Lämpligt att studera för bebyggelse
 • Grön markering = Natur- och/eller rekreationsvärden att ta hänsyn till/utveckla
 • Vit pil = Viktig gång- och cykelkoppling att vidareutveckla
 • Vitt streck = Tätortsgräns (enligt Statistiska centralbyrån)
 • C = Centrumkärna
 • E = Entrépunkt

Här beskriver vi vad de olika områdena innehåller:

Område 1

Området utgörs av Dalsjöfors norra entré och har i enkätundersökningen pekats ut av många som ett område i behov av förändring. Många efterfrågar en mer attraktiv entré till orten och anser att det ser tråkigt och skräpigt ut i dagsläget. Längs Boråsvägen finns potential att tillföra ny bebyggelse, exempelvis i form av verksamheter och/eller bostäder samt att rusta upp det offentliga rummet. Det är viktigt att området signalerar att man anländer till orten samt att orten visas upp från sin bästa sida för besökare och förbipasserande.

Område 2

Stora delar av området består av våtmarker och kommer därför sannolikt inte kunna bebyggas. Det markerade området är stort eftersom det inte finns möjlighet att i detta arbete reda ut vilka specifika ytor inom området som är möjliga att titta närmare på för bebyggelse och vilka ytor som är olämpliga för exploatering. Detta är istället något som behöver studeras närmare i ett senare skede.

Område 3

Området bedöms vara lämpligt att studera för ny bebyggelse, främst i form av bostäder. Inom området finns det i dagsläget rekreationsvärden som är viktiga att ta hänsyn till. Vid exploatering är det även viktigt att få till en bra koppling från området till Dalsjöfors centrum.

Område 4

Dalsjöfors centrum är enligt enkätundersökningen mycket uppskattat av invånarna i orten. Ett flertal personer har dock pekat på att ytorna i centrum kan utnyttjas bättre och att trafik- och parkeringssituationen i centrum behöver ses över och förändras. Flera efterfrågar ett mer gång- och cykelvänligt centrum och att bilarna tar mindre plats. Flera efterfrågar även fler bostäder i anslutning till centrum. Strax öster om torget finns det möjlighet att utveckla en centrumnära park.

Område 5

Naturområdet kring Stora Dalsjön bedöms ha mycket starka rekreativa värden och både badplatsen och leden runt sjön har lyfts fram av många i enkätundersökningen som en favoritplats. Det är därför viktigt att detta område bevaras. Inom området finns även naturvärden som inte får skadas. Enligt enkätundersökningen finns det dock potential att utveckla rekreationsvärdena i området ytterligare.

Område 6

Området bedöms vara lämpligt att studera för kompletterande bebyggelse som nyttjar befintlig infrastruktur. Delar av området bedöms ha natur- och rekreationsvärden i dagsläget. I den södra delen av området finns det relativt stora höjdskillnader vilket påverkar möjligheten till exploatering i detta område.

Område 7

Området är lokaliserat i anslutning till Dalsjöskolan och bedöms vara lämpligt att titta närmare på för kompletterande bebyggelse. Mer rörelse på platsen ökar tryggheten i området och kan även bidra till att sänka farten på förbipasserande vägar. Både trygghetsaspekten och problematik kring trafiksituationen i området är något som tas upp av många i enkätundersökningen.

Område 8

Området ligger i den södra delen av orten och innehåller i dagsläget idrottsverksamhet, simhall, skola och butiker. Inom området finns flera tomma ytor som har potential att utvecklas ytterligare, både genom ny bebyggelse och förändringar i det offentliga rummet. I enkätundersökningen har flera personer pekat på att området är mörkt och känns otryggt under kvällstid, något som är viktigt att arbeta vidare med. Det bedöms vara lämpligt att utveckla ytterligare aktiviteter för unga inom området samt att jobba med att tillföra mer liv och rörelse på platsen under större delar av dygnet. I anslutning till Boråsvägen finns även potential att rusta upp området och utveckla både nya och befintliga verksamheter.

Område 9

Området har både starka naturvärden samt rekreativa värden som bör bevaras. I enkätundersökningen framgick det att området är mycket populärt och används av många för idrott och fysisk aktivitet samt för rekreation.

Område 10

Inom samt i anslutning till området finns värdefulla natur- och rekreationsvärden som är viktiga att ta hänsyn till och som inte får påverkas negativt av en eventuell exploatering. I detta område är därför endast en mycket varsam exploatering aktuellt att titta närmare på.

Område 11

Området har värdefulla rekreativa värden som bör bevaras. I enkätundersökningen inkom synpunkter om att det är ett lättillgängligt område med mycket fin natur.

Vad tycker du om förslaget till markanvändning?


Förslaget i sin helhet

Här kan du ta del av hela dokumentet med förslagen till utvecklingen av serviceorterna:

Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tyck till om Dalsjöfors

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Flygbild över Borås

  Vi är redo när vintern kommer

  Publicerad

  Just nu känns det som att vintern är långt borta men när den väl kommer är vi redo och har full beredskap för vinterväghållning i Borås Stad. Har du frågor om s...
 • Visionsskiss Södra Torget

  Södra torget trafikeras igen

  Publicerad

  Nästa vecka, den 21 november, är det dags för bussarna att börja gå från Södra torget igen. I våras påbörjades arbetet med att bygga om torget. Områdets nya utf...
Ikon: Kalender

Kalender