Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tyck till om Fristad

Vi vill veta vad du tycker är viktigt i framtidens Fristad. Här följer några snabba frågor!

Ett förslag till framtidsbild över Fristad.

Illustration: exempel på hur centrummiljön i Fristad skulle kunna utvecklas på sikt.

Framtidsbild för Fristad

Fristad är en livskraftig, attraktiv och hållbar ort med ett brett utbud av bostäder, mötesplatser, service och kollektivtrafik.

Kopplingen mellan Fristad och dess omkringliggande landsbygds mindre orter är stark och det är smidigt och säkert att ta sig fram till fots, på cykel samt med kollektivtrafik. Fristads attraktivitet och lokala värden är synliga och kända och lockar till sig både invånare och besökare. Markresurserna nyttjas på ett resurseffektivt sätt och Fristad utvecklas i samverkan med invånare, föreningsliv och organisationer i orten. Här lever och verkar människor med olika preferenser, behov och förutsättningar.

Värdefulla natur- och rekreationsområden, sjöar och vattendrag bevaras för framtida generationer och är lätta att nå för både besökare och boende i Fristad.

Tyck till om framtidsbilden!Förslag till markanvändning i Fristad

Utifrån Borås översiktsplan, den enkätundersökning och de workshops som genomförts i Fristad har ett förslag på en markanvändningskarta arbetats fram (se karta nedan).

Karta över förslag för framtidens Fristad.

Karta i större format

Symbol- och färgförklaringar:

 • C = Centrumkärna
 • E = Entrépunkt
 • Orange markering = Potential för vidareutveckling/omvandling
 • Gul markering = Lämpligt att studera för bebyggelse
 • Ljusgrön markering = Natur- och/eller rekreationsvärden att ta hänsyn till/utveckla
 • Mörkgrön markering = Utveckla/bevara park
 • Vit pil = Viktig gång- och cykelkoppling att vidareutveckla
 • Vitt streck = Tätortsgräns (enligt Statistiska centralbyrån)

Här beskriver vi vad de olika områdena innehåller:

Område 1

I enkätundersökningen har många markerat området som lämpligt för bebyggelse, exempelvis i form av bostäder och mindre verksamheter. Det är viktigt att jobba med kopplingen från området till centrum.

Område 2

I området finns både natur- och rekreationsvärden som är viktiga att bevara, exempelvis har munkådalen betydande naturvärden. Vid Munkån behöver det vara tätt och vildvuxet längs vattendragen
för att befintliga naturvärden ska behållas. I den södra delen av området finns en badplats som är mycket uppskattad och i norr finns även ett uppskattat rekreationsområde med elljusspår. Det finns potential att vidareutveckla rekreationsvärden i området ytterligare, detta behöver dock ske varsamt och med hänsyn till
befintliga naturvärden.

Område 3

Inom området finns potential att utveckla en centrumnära park.

Område 4

Området bedöms vara lämpligt att titta närmare på för ny bebyggelse. Det är viktigt att jobba med kopplingen från området till centrum.

Område 5

I enkätundersökningen finns det delade meningar om Fristads centrum. Många ger Fristad centrum en 4 i betyg på en femgradig skala men det finns också många som ger betyget 1-2. I Fristad centrum
finns det i dagsläget flera ytor som är intressanta att titta närmare på för ny bebyggelse. Torget i Fristad har potential att vidareutvecklas och det finns bebyggelse i anslutning till torget som kan rustas upp.

Område 6

Området bedöms vara lämpligt för ny bebyggelse. Inom området finns det i dagsläget viktiga natur- och rekreationsvärden samt jordbruksmark som är viktiga att ta hänsyn till. Det markerade området
är stort för att det ska finnas möjlighet att i ett senare skede reda ut vilka ytor inom området som är lämpliga för bebyggelse och vilka ytor som bör bevaras.

Område 7

Området bedöms vara lämpligt att titta närmare på för kompletterande bebyggelse.

Område 8

Området utgörs av ett naturreservat som även bedöms ha starka rekreationsvärden. Många har lyft fram området som favoritplats i enkätundersökningen.

Vad tycker du om förslaget till markanvändning?


Förslaget i sin helhet

Här kan du ta del av hela dokumentet med förslagen till utvecklingen av serviceorterna:

Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tyck till om Fristad

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Flygbild över Borås

  Vi är redo när vintern kommer

  Publicerad

  Just nu känns det som att vintern är långt borta men när den väl kommer är vi redo och har full beredskap för vinterväghållning i Borås Stad. Har du frågor om s...
 • Visionsskiss Södra Torget

  Södra torget trafikeras igen

  Publicerad

  Nästa vecka, den 21 november, är det dags för bussarna att börja gå från Södra torget igen. I våras påbörjades arbetet med att bygga om torget. Områdets nya utf...
Ikon: Kalender

Kalender