Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tyck till om Sandared

Vi vill veta vad du tycker är viktigt i framtidens Sandared. Här följer några snabba frågor!

Ett förslag till framtidsbild över Fristad.

Illustration: exempel på hur centrummiljön i Sandared skulle kunna utvecklas på sikt.

Framtidsbild för Sandared

Sandared är en livskraftig, attraktiv och hållbar ort med ett brett utbud av bostäder, mötesplatser, service och kollektivtrafik.

Kopplingen mellan Sandared och dess omkringliggande landsbygds mindre orter är stark och det är smidigt och säkert att ta sig fram till fots, på cykel samt med kollektivtrafik. Sandareds attraktivitet och lokala värden är synliga och kända och lockar till sig både invånare och besökare. Markresurserna nyttjas på ett resurseffektivt sätt och Sandared utvecklas i samverkan med invånare, föreningsliv och organisationer i orten. Här lever och verkar människor med olika preferenser, behov och förutsättningar.

Värdefulla natur- och rekreationsområden, sjöar och vattendrag bevaras för framtida generationer och är lätta att nå för både besökare och boende i Sandared.

Tyck till om framtidsbilden!Förslag till markanvändning i Sandared

Utifrån Borås översiktsplan, den enkätundersökning och de workshops som genomförts i Sandared har ett förslag på en markanvändningskarta arbetats fram (se karta nedan).

Karta över förslag för framtidens Sandared.

Karta i större format Öppnas i nytt fönster.

Symbol- och färgförklaringar:

 • C = Centrumkärna
 • E = Entrépunkt
 • Orange markering = Potential för vidareutveckling/omvandling
 • Gul markering = Lämpligt att studera för bebyggelse
 • Grön markering = Natur- och/eller rekreationsvärden att ta hänsyn till/utveckla
 • Vit pil = Viktig gång- och cykelkoppling att vidareutveckla
 • Vitt streck = Tätortsgräns (enligt Statistiska centralbyrån)

Här beskriver vi vad de olika områdena innehåller:

Område 1

Området har både natur- och rekreationsvärden som är viktiga att bevara. Många har markerat ut området som en favoritplats men det finns även de som har markerat ut området som lämpligt för bebyggelse. De områden som pekats ut för bebyggelse är dock mycket kuperade och därför svåra att bebygga.

Område 2

Precis som område 1 är området mycket kuperat och innehåller både natur- och rekreationsvärden som är viktiga att ta hänsyn till. Delar av området bedöms dock vara intressant att studera för ny bebyggelse, vilka delar som skulle kunna bebyggas behöver studeras närmare.

Område 3

Området bedöms ha mycket starka rekreationsvärden som är viktiga att bevara. Området används både för idrott och fysisk aktivitet samt för promenader och återhämtning. Väldigt många efterfrågar ett nytt elljusspår i området.

Område 4

I enkätundersökningen har flera pekat ut området som lämpligt för ny bebyggelse. Delar av området är dock mycket kuperade. Det markerade området är stort för att det ska finnas möjlighet att i ett senare skede reda ut vilka ytor inom området som är lämpliga för bebyggelse och vilka ytor som är lämpliga att bevara.

Område 5

Området bedöms ha mycket starka rekreationsvärden som är viktiga att bevara. I enkätundersökningen har det framgått att området bland annat används för friluftsliv, promenader och återhämtning.

Område 6

Området bedöms vara intressant att studera för ny bebyggelse.

Område 7

I enkätundersökningen har flera pekat ut området som lämpligt för ny bebyggelse. Området ligger i anslutning till ett befintligt villaområde.

Område 8

Området bedöms ha mycket starka natur och- rekreationsvärden som är viktiga att bevara. I enkätundersökningen har väldigt många markerat ut området som en favoritplats. Flera efterfrågar att en längre strandpromenad skapas längs vattnet.

Område 9

Området är beläget mycket centralt i Sandared och bedöms vara lämpligt för omvandling/vidareutveckling. Kopplingen mellan området och Sandareds centrum är viktig att vidareutveckla. I enkätundersökningen har många markerat ut att de vill att området ska rustas upp samt att det är ett lämpligt område för ny bebyggelse alternativt att vidareutveckla befintlig bebyggelse.

Område 10

I Sandareds centrum finns det i dagsläget få mötesplatser och det saknas även ett torg. Centrum är i dagsläget relativt tätbebyggt och domineras av trafik. I enkätundersökningen efterfrågar många att ett torg skapas i centrum samt att fler mötesplatser, aktiviteter och verksamheter tillkommer. I det gamla magasinet vid stationen har många efterfrågat ytterligare verksamheter som skapar liv och rörelse på platsen.

Område 11

Området bedöms vara lämpligt att studera för ny bebyggelse, exempelvis i form av verksamheter. Trafiksituationen för gång- och cykeltrafikanter är i dagsläget bristfällig öster om centrum och bör därför ses över.

Område 12

I enkätundersökningen har många markerat ut området som lämpligt för ny bebyggelse. Området är lokaliserat nära sjön, vid omvandling av området kan tillgång till sjön skapas.

Vad tycker du om förslaget till markanvändning?


Förslaget i sin helhet

Här kan du ta del av hela dokumentet med förslagen till utvecklingen av serviceorterna:

Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tyck till om Sandared

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Flygbild över Borås

  Vi är redo när vintern kommer

  Publicerad

  Just nu känns det som att vintern är långt borta men när den väl kommer är vi redo och har full beredskap för vinterväghållning i Borås Stad. Har du frågor om s...
 • Visionsskiss Södra Torget

  Södra torget trafikeras igen

  Publicerad

  Nästa vecka, den 21 november, är det dags för bussarna att börja gå från Södra torget igen. I våras påbörjades arbetet med att bygga om torget. Områdets nya utf...
Ikon: Kalender

Kalender