Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tyck till om Viskafors

Vi vill veta vad du tycker är viktigt i framtidens Viskafors. Här följer några snabba frågor!

Ett förslag till framtidsbild över Fristad.

Illustration: exempel på hur centrummiljön i Viskafors skulle kunna utvecklas på sikt.

Framtidsbild för Viskafors

Viskafors är en livskraftig, attraktiv och hållbar ort med ett brett utbud av bostäder, mötesplatser, service och kollektivtrafik.

Kopplingen mellan Viskafors och dess omkringliggande landsbygds mindre orter är stark och det är smidigt och säkert att ta sig fram till fots, på cykel samt med kollektivtrafik. Viskafors attraktivitet och lokala värden är synliga och kända och lockar till sig både invånare och besökare. Markresurserna nyttjas på ett resurseffektivt sätt och Viskafors utvecklas i samverkan med invånare, föreningsliv och organisationer i orten. Här lever och verkar människor med olika preferenser, behov och förutsättningar.

Värdefulla natur- och rekreationsområden, sjöar och vattendrag bevaras för framtida generationer och är lätta att nå för både besökare och boende i Viskafors.

Tyck till om framtidsbilden!Förslag till markanvändning i Viskafors

Utifrån Borås översiktsplan, den enkätundersökning och de workshops som genomförts i Viskafors har ett förslag på en markanvändningskarta arbetats fram (se karta nedan).

Karta över förslag för framtidens Viskafors.

Karta i större format Öppnas i nytt fönster.

Symbol- och färgförklaringar:

 • C = Centrumkärna
 • E = Entrépunkt
 • Orange markering = Potential för vidareutveckling/omvandling
 • Gul markering = Lämpligt att studera för bebyggelse
 • Ljusgrön markering = Natur- och/eller rekreationsvärden att ta hänsyn till/utveckla
 • Mörkgrön markering = Utveckla/bevara park
 • Vit pil = Viktig gång- och cykelkoppling att vidareutveckla
 • Vitt streck = Tätortsgräns (enligt Statistiska centralbyrån)

Här beskriver vi vad de olika områdena innehåller:

Område 1

I den enkätundersökning som genomförts har det varit tydligt att många anser att Storsjöns naturreservat är en viktig plats för naturupplevelser och rekreationsmöjligheter. Många har lyft fram området som favoritplats och det efterfrågas att kopplingen mellan Viskafors och storsjöområdet vidareutvecklas.

Område 2

Området utgörs av Viskafors norra entré. Längs Varbergsvägen finns potential att vidareutveckla det offentliga rummet. Det är viktigt att signalera att man anländer till orten samt att man visar upp orten från sin bästa sida.

Område 3

Längs Varbergsvägen kan ny bebyggelse studeras som stärker entrén till orten. Från området är det nära till kollektivtrafik samt till centrum.

Område 4

Inom området finns det i dagsläget idrottsverksamhet. Det bedöms vara intressant att studera möjligheten att utveckla området ytterligare och tillföra verksamheter som tilltalar en större målgrupp. Vidare är kopplingen mellan området och Viskafors centrum viktig och har behov av att vidareutvecklas.

Område 5

Inom området kan en centrumnära park skapas som öppnar upp torget mot Viskan.

Område 6

Inom området finns befintliga byggnader som speglar ortens historia. Dessutom finns det tomma ytor som har stor potential att utvecklas. I enkätundersökningen är området markerat av flera som ett område man helst undviker. Området har potential att rustas upp och vidareutvecklas med ytterligare verksamheter som stärker närvaron på platsen.

Område 7

Delar av området består av våtmark. Det är dock intressant att studera om vissa rekreationsvärden kan utvecklas i området, exempelvis i form av promenadslingor.

Område 8

I Viskafors centrum finns många servicefunktioner samlade. Centrum är enligt enkätundersökningen mycket uppskattat i dagsläget och många är nöjda med hur det är utformat. Det kan dock vara svårt att hitta till centrum om man inte varit i orten innan, det behöver därför bli tydligare var infarten till centrum är.

Område 9

I enkätundersökningen har många pekat ut området som lämpligt att studera för ny bebyggelse. Det markerade området är stort för att det ska finnas möjlighet att i ett senare skede reda ut vilka ytor inom området som är lämpliga för bebyggelse och vilka ytor som är lämpliga att bevara.

Område 10

I enkätundersökningen är det flera som efterfrågat en centrumnära park. Det bedöms vara lämpligt att undersöka om detta kan skapas i detta område.

Område 11

Området bedöms vara lämpligt att studera för ny bebyggelse. Inom området finns det i dagsläget natur- och rekreationsvärden som är viktiga att ta hänsyn till. Det markerade området är stort för att det ska finnas möjlighet att i ett senare skede reda ut vilka ytor inom området som är lämpliga för bebyggelse och vilka ytor som är lämpliga att bevara för rekreation och gröna värden.

Område 12

I området finns i dagsläget stigar. Områdets rekreativa värden är viktiga att bevara och kan utvecklas ytterligare. I den östra delen av området finns en välanvänd gångväg som fortsätter både norr och söder om området.

Område 13

Området bedöms vara lämpligt att studera för ny bebyggelse. I enkätundersökningen har många föreslagit ny bebyggelse i området.

Område 14

Det finns i dagsläget ett behov av att stärka kopplingen mellan centrum och stationen och göra stationen mer nåbar, inte minst för personer med funktionsnedsättning. I dagsläget saknas möjlighet att stanna till vid stationen och lämna och hämta upp resenärer och det finns ingen pendelparkering i anslutning till stationen. I enkätundersökningen har många pekat ut stationen som en plats man undviker på grund av att den upplevs nedgången, dåligt upprustad och öde. Många efterfrågar att både stationen och sträckan mellan stationen och centrum fräschas upp och blir trevligare.

Vad tycker du om förslaget till markanvändning?


Förslaget i sin helhet

Här kan du ta del av hela dokumentet med förslagen till utvecklingen av serviceorterna:

Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tyck till om Viskafors

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Flygbild över Borås

  Vi är redo när vintern kommer

  Publicerad

  Just nu känns det som att vintern är långt borta men när den väl kommer är vi redo och har full beredskap för vinterväghållning i Borås Stad. Har du frågor om s...
 • Visionsskiss Södra Torget

  Södra torget trafikeras igen

  Publicerad

  Nästa vecka, den 21 november, är det dags för bussarna att börja gå från Södra torget igen. I våras påbörjades arbetet med att bygga om torget. Områdets nya utf...
Ikon: Kalender

Kalender