Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Strategiskt planeringsarbete

Översiktsplanering bygger på en ständigt pågående planeringsprocess där underlag uppdateras allt eftersom staden utvecklas. Översiktsplanen beskriver i stora drag hur kommunen tänker sig utveckling av bebyggelse och användning av mark och vatten. Planen antas av Kommunfullmäktige. I arbetet är de strategiska underlagen viktiga. Här beskriver vi strategiska utredningar som är färdiga och de som är på gång just nu, vilka kan komma att ligga till grund för uppdateringar i en ny Översiktsplan.

Färdiga underlag:

Underlag där arbete pågår:

 • Trafikprogram Öppnas i nytt fönster. Ökat invånarantal förväntas ge mer resor och trafik. Förslag skickades ut på remiss under våren 2022 och är under hösten 2022 under politisk beredning.
 • Ny järnväg Trafikverket ska under hösten 2022 skicka ett underlag till regeringen inför tillåtlighetsprövning. Detta för att regeringen ska kunna besluta om inom vilken korridor järnvägen ska byggas. Regeringen beslutade i juni 2022 om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Regeringens satsning på nya stambanor fullföljs. I planen ingår Göteborg–Borås. Trafikverket har valt att pausa fortsatt arbete i Härryda kommun, eftersom Härryda kommun inte står bakom Trafikverkets förslag till lokalisering, vilket sannolikt kommer att försena trafikstart på nya järnvägen.
 • Vindkraftplan (kartunderlag pågår, fortsatt arbete 2022)
 • Sanering av Viskan (statsbidrag har givits för ytterligare utredningar under tre år om gifter som finns i Viskans botten, fortsatt arbete 2022)
 • Utvecklingsstrategier för serviceorter (fortsatt arbete 2022)
 • Grönområdesplan, revidering (kommer att uppdateras 2022)
 • Kollektivtrafikprogram för Borås - ersätter Utvecklingsplan för Borås Stadstrafik 2025. (Tas fram gemensamt av VGR, Västtrafik och Borås Stad under 2022-2023. Stadstrafikforum är politisk förankringsgrupp.)
 • Utvecklingsplan för Borås Stadstrafik 2025
 • Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-09 om relevanta styrdokument som förlängs till och med 2022:
  • Program mot hemlöshet
  • Grönområdesplan
  • Riktlinjer för medborgardialog
  • Miljöpolicy
  • Miljömål
  • Träbyggnadsstrategi
  • Program för ett tillgängligt samhälle
  • Riktlinje för förvärv och försäljning av mark

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Strategiskt planeringsarbete

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender