Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors Viskafors och Sandared

Vi jobbar just nu med att ta fram strategier för utvecklingen av kommunens fyra serviceorter Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared. Arbetet startades upp under våren 2020 och drivs av Borås Stads avdelning för strategisk samhällsplanering.

Vad händer nu?

Just nu arbetar vi med att sammanställa det gedigna material vi fått ihop under de 6 workshops som genomförts under våren 2021. Under workshoparna har vi arbetat vidare med resultatet från den digitala enkätundersökning som genomfördes under vintern 2020 och tillsammans tittat närmare på de enskilda orternas specifika förutsättningar och framtida potential. Under workshoparna har det funnits med representanter från serviceorterna och mindre orter och landsbygd i serviceorternas omland samt kommunala tjänstemän.

När materialet så småningom är sammanställt kommer vi arbeta fram ett sammanhängande dokument som allmänheten och berörda förvaltningar får möjlighet att tycka till om. Efter det kommer inkomna synpunkter sammanställas och därefter görs eventuella justeringar i dokumentet innan det går upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige.

Bakgrund och syfte

Arbetet grundar sig i ett uppdrag från Borås Stads budget för 2020 att ta fram utbyggnadsstrategier för kommunens fyra serviceorter med närområde.

Syftet med arbetet är att tydliggöra hur översiktsplanens intentioner kan uppnås och ta fram ett dokument som blir vägledande i arbetet med att utveckla kommunens serviceorter och dess omkringliggande mindre orter i en hållbar och attraktiv riktning.

Vad är en serviceort?

I Borås Stads översiktsplan pekas fyra serviceorter ut. Syftet är att serviceorterna ska fungera som lokala centra och erbjuda vardagsservice, kollektivtrafik och andra funktioner till omkringliggande mindre orter och landsbygd. De fyra orterna som pekats ut i översiktsplanen är

  • Fristad
  • Dalsjöfors
  • Viskafors
  • Sandared

Orterna har identifierats utifrån dagens folkmängd och serviceutbud och utgör kommunens större tyngdpunkter vad gäller invånare och service vid sidan av Borås Stad. Här finns skolor, bibliotek, vårdcentral, butiker och annat nödvändigt som gör att vardagslivet utanför staden fungerar.

För att serviceorterna ska kunna fortsätta erbjuda lokal service och attraktiv kollektivtrafik behöver nya bostäder och arbetsplatser tillkomma som stärker underlaget. Det är därför uttalat i översiktsplanen att Borås i första hand ska växa med fler bostäder i de fem kärnorna som utgörs av staden Borås samt de fyra serviceorterna.

 

Illustration av serviceorterna Fristad, Dalsjöfors, Sandared och Viskafors

Illustration av serviceorterna Fristad Dalsjöfors, Sandared och Viskafors

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors Viskafors och Sandared

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol