Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Utvecklingsstrategier för serviceorter

Vi jobbar just nu med att ta fram strategier för utvecklingen av orterna Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared. Arbetet startades upp under våren 2020 och drivs av Borås Stads avdelning för strategisk samhällsplanering.

Vad händer nu?

Tack till alla er som svarade på vår enkät, jättekul att det är så många som engagerat sig!

Framöver kommer vi gå vi igenom och sammanställa alla de synpunkter som kommit in. Nästa steg i processen är att genomföra workshops med representanter från orterna där vi tittar närmare på de enskilda orternas specifika förutsättningar. Efter det kommer vi ta fram ett dokument som allmänheten och berörda förvaltningar kommer få möjlighet att tycka till om.

Bakgrund och syfte

Arbetet grundar sig i ett uppdrag från Borås Stads budget för 2020 att ta fram utbyggnadsstrategier för kommunens fyra serviceorter med närområde.

Syftet med arbetet är att tydliggöra hur översiktsplanens intentioner kan uppnås och ta fram ett dokument som blir vägledande i arbetet med att utveckla kommunens serviceorter och dess omkringliggande mindre orter i en hållbar och attraktiv riktning.

Vad är en serviceort?

I Borås Stads översiktsplan pekas fyra serviceorter ut. Syftet är att serviceorterna ska fungera som lokala centra och erbjuda vardagsservice, kollektivtrafik och andra funktioner till omkringliggande mindre orter och landsbygd. De fyra orterna som pekats ut i översiktsplanen är

  • Fristad
  • Dalsjöfors
  • Viskafors
  • Sandared

Orterna har identifierats utifrån dagens folkmängd och serviceutbud och utgör kommunens större tyngdpunkter vad gäller invånare och service vid sidan av Borås Stad. Här finns skolor, bibliotek, vårdcentral, butiker och annat nödvändigt som gör att vardagslivet utanför staden fungerar.

För att serviceorterna ska kunna fortsätta erbjuda lokal service och attraktiv kollektivtrafik behöver nya bostäder och arbetsplatser tillkomma som stärker underlaget. Det är därför uttalat i översiktsplanen att Borås i första hand ska växa med fler bostäder i de fem kärnorna som utgörs av staden Borås samt de fyra serviceorterna.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utvecklingsstrategier för serviceorter

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol